Archive for the 'Week 11' Category

jun 19 2019

Solène

Published by under Week 11

Maandag 10 juni – zondag 16 juli

Deze week was het toppunt wat betreft het onderzoek van Loes. Ze ging maandag namelijk weer de camera’s checken zoals ze elke week doet. En ze zag dat ze een heel bijzonder dier op beeld had: een honey badger (een soort das) die uit een burrow komt! Ze liet dit ook aan Grietjie zien en zij had zelfs nog nooit een honey badger gezien, zelfs niet op camera! Verder checkt ze elke week ook alle burrows op sporen van dieren. Ook deze week vond ze bijzondere dingen: bij één burrow vond ze sporen van een stekelvarken, wrattenzwijn, mongoose, civet én een luipaard!!! Dit was dus een hele gave week.

Maandag was helaas de laatste dag voor Solène in Bushcamp. We besloten dus om maandagavond een afscheidsdiner te plannen met allerlei Afrikaanse gerechten. Jule en ik bereidden het voorgerecht voor: kippenragout met pasteitjes. De rest bereidden de andere gerechten voor: pumpkin koekies, geroosterde groente, pap en kip. We schoven allemaal aan tafel en genoten eerst van ons voorgerecht, wat een succes was, want iedereen genoot ervan. Na het voorgerecht was het tijd voor de andere gerechten. Ook nu was iedereen stil, omdat het zó lekker was. Alle gerechten, en dan vooral de pumpkin koekies, waren echt heerlijk! Het was ook leuk en gezellig om de laatste avond op deze manier te vieren met allerlei typisch Afrikaanse gerechten die we met z’n allen hadden voorbereid. Zoals altijd hadden we natuurlijk veel te veel gemaakt, dus we hadden nog genoeg eten voor de rest van de week. Na even bijgekomen te zijn van het eten en uitbuiken, gingen we met z’n allen naar de Lodge om de film te bekijken die Solène had gemaakt van haar tijd hier. Het was een hele leuke film, waarbij ze van iedereen wel één gênante filmpje erin had gedaan. Echt heel gaaf om te zien wat we in o’n korte tijd allemaal hebben gedaan en hoe leuk we het hebben gehad/ hebben! Na de film was het tijd voor de derde gang van het diner: cake met ijs en karamelsaus. We konden Solène natuurlijk niet met lege handen naar huis laten gaan, dus we hebben haar een slinger met foto’s als afscheidscadeau gegeven.

Dinsdagochtend was het zover…Solène zou bushcamp en onze bushfamily verlaten. Lisa, Nina, Grietjie en wij reden samen met Solène naar Polokwane waar ze op het vliegtuig zou stappen. Maar voordat ze weg zou gaan, gingen we eerst naar de mall om samen ons laatste ontbijt te delen. Het was een heerlijk ontbijt en we genoten van onze laatste tijd samen in Zuid-Afrika. Na nog even onze laatste gekke actie, waarbij we allemaal midden in een winkel kleren, petten, zonnebrillen en sjalen om deden en een fotoshoot hielden, was het tijd om de auto in te stappen en naar het vliegveld te rijden. Solène vond het een goed idee om het liedje ‘A million dreams’ van The Greatest Showman aan te zetten in de auto, waardoor we allemaal begonnen te huilen. En dan niet een paar traantjes, nee, we zaten helemaal onder de tranen en ondertussen waren we ook nog aan het meezingen met de liedjes, voor zover het kon. We waren in die 9 weken dat we elkaar kenden echt súper goede vrienden geworden en onze groep voelde echt als een Bushcamp-familie. Solène kon altijd activiteiten bedenken, zorgden voor de grootste blijdschap en vrolijkheid in het kamp en deed, net als ons, de gekste dingen om elkaar op te vrolijken. Je kunt dus wel zeggen Bushcamp zonder Solène heel anders zal gaan zijn en dat we haar enorm veel gaan missen. Ook was Solène, na Madeleine, de eerste die vertrok van onze groep, waardoor het nog moeilijker was. Toen we op het vliegveld aankwamen, was het echt tijd om afscheid te nemen. De knuffels, tranen en lieve woorden werden uitgedeeld tot ze door de douane moest. Wij gingen met z’n vijven naar het raam waar we haar konden uitzwaaien toen ze naar het vliegtuig liep en erin zat. Het vliegtuig reed aan en we zwaaiden voor de laatste keer naar haar… Moeilijk dat het was om te weten dat we haar voor een lange tijd niet meer gaan zien. We zagen haar hier elke dag, dus het is echt enorm jammer dat we onze roomie en beste vriendin nu moeten missen. Maar één lichtpuntje: we hebben afgesproken om elke week minimaal 1x te skypen en we hebben al een reünie gepland met heel de groep. Ook gaan we elkaar vaker bezoeken, want ze woont in Frankrijk en gaat studeren in London, dus we gaan zeker een paar tripjes maken in de toekomst.

IMG-20190611-WA0017 IMG-20190611-WA0013

Na dit moeilijk moment, moesten we onze tranen wegvegen, want we zouden al een nieuw meisje ontmoeten die in ons kamp zou komen: Jenna uit Duitsland. We moesten ook nog boodschappen in Polokwane doen, waarna het tijd was om weer terug te gaan.

Woensdag en donderdag hebben we niet echt veel gedaan. Woensdag was het weer pizza-avond, maar het was anders dan de andere weken. Solène was weg, Grietjie vertrok die ochtend op weg naar het bachelor-feest voor de bruiloft van haar zus en Tanja was ook nog niet terug van haar trip. Dit betekende dus dat we maar met 8 studenten de pizza-avond moesten vieren, wat best gek was vergeleken met de andere weken. Maar we probeerden er het beste van te maken. Donderdag hebben we de avond opgevuld met een ‘muziek-avond’. Om de beurt moesten we liedjes raden die andere mensen neurieden. Erg grappig natuurlijk om te zien hoe mensen zich inleven in het spel.

Dit weekend kwamen Don en zijn twee studenten, Alice en Caroline, naar ons kamp om op deze manier met ons het laatste weekend van Caroline hier in Zuid-Afrika te vieren. We wilden vrijdag de sfeer erin brengen en begonnen de avond met kaartspellen en hebben daarna nog een kahoot-quiz gespeeld, wat voor de meeste van ons al een hele tijd geleden was.

Zaterdagochtend hebben we, zoals we hebben afgesproken om dat elke week te doen, weer een ochtendwandeling gedaan. Deze zaterdag ging heel de groep mee, dus we waren in totaal met 11 studenten. Grietjie was er niet en dat betekende dus dat we zelf de weg moesten zoeken. Guido, Lisa, Jule en ik wilde weer naar de rotsen in Canterbury waar we twee weken geleden waren geweest, omdat het er zo mooi was. Aangezien we er maar 1x waren geweest, namen we voor de zekerheid maar de gps (ook al hadden we de coördinaten niet) en een radio mee in het geval dat we zouden verdwalen. Het eerste stuk ging goed, maar we wisten niet precies hoever we door moesten lopen om bij de rotsen te komen. We waren op de gegeven moment al 15 minuten op één pad aan het lopen, wat toch wel langer was als de vorige keer. We besloten dus terug te gaan en kwamen erachter dat de rotsen al meteen aan het begin van het pad waren. Tja, we waren dus even verdwaald, MAAR…we hebben het uiteindelijk wel gevonden! Ook nu was het uitzicht weer super mooi en we genoten met heel de groep van de rust en natuur om ons heen. Zaterdagmiddag hadden we even een oppasbaan, want we hadden de hond (Shadow) van de baas op bezoek. De eigenaren moesten namelijk weg en ze konden de hond niet alleen laten. Iedereen was meteen gefocust op Shadow en ze kreeg meer dan genoeg aandacht die dag. Ook de braai was een succes. We speelden het spel Picolo, wat tot grappige momenten en opdrachten leidden en de avond opfleurden.

IMG_20190615_165454_1 IMG-20190616-WA0115 IMG-20190616-WA0143 IMG-20190616-WA0164 IMG-20190616-WA0176

Zondag was het Vaderdag. Naast dat we natuurlijk ons pap hebben gebeld om de laatste nieuwtjes te delen en hem een fijne Vaderdag te vieren, had de Lodge  een ‘fathersdaybraai’ gepland dat we niet wilden missen. Het was een buffet, wat dus betekende dat we zoveel konden eten als we wilden. En tja, waarom niet genieten van meerdere borden als het kan! En we hadden ook genoeg keus, want we kregen verschillende groentegerechten, salades, stokbrood, een steak en heerlijke toetjes. Iedereen zat bomvol na het buffet, maar we hadden erg genoten, want het was heerlijk! Na nog wat raadsels te hebben gespeeld, was het weer tijd voor Alice, Caroline en Don om terug te gaan naar hun kamp. Helaas moesten we afscheid nemen van Caroline, omdat ze maandag weer terug gaat naar Frankrijk. Maar gelukkig heeft ze een leuk, laatste weekend gehad waarbij we het hebben afgesloten met een heerlijk buffet!

IMG-20190616-WA0184

 

 

Solène

Monday 10th of June – Sunday 16th of June 

This week was a top week for Loes’ research. She went to check the cameras again on Monday as she does every week. She saw that she had a very special animal caught on camera: a honey badger that comes out of the burrow! She also showed this to Grietjie and she had never even seen a honey badger, not even on camera! In addition, she also checks all burrows for tracks of animals every week. Also this week she found special things: at one burrow she found tracks of a porcupine, warthog, mongoose, civet and a leopard !!! So this was a very cool week.

Monday was unfortunately the last day for Solène in Bushcamp, so we decided to plan a farewell dinner with all kinds of African dishes on Monday evening. Jule and I prepared the appetizer: chicken ragout with pasteries. The others prepared the other dishes: pumpkin cakes, roasted vegetables, pap and chicken. We all sat at the table to first enjoy our appetizer, which was a success, because everyone enjoyed it. After the appetizer it was time for the other dishes. Also this time everyone was quiet, because it was so delicious. All dishes, and especially the pumpkin cookies, were really delicious! It was nice to celebrate the last evening in this way with all kinds of typical African dishes that we had prepared together. Of course, as always, we had made way too much, so we had enough food for the rest of the week. After recovering from the food, we all went to the Lodge to watch the movie that Solène had made of her time here. It was a very nice movie in which she had put in at least one embarrassing video of everyone. It was really cool to see what we have done in a short time and how much fun we have had! After the movie it was time for the third course of the dinner: cake with ice cream and caramel sauce. Of course we couldn’t let Solène go home empty-handed, so we gave her a string with pictures as a farewell gift.

Tuesday morning was the day … Solène would leave Bushcamp and our Bushfamily. Lisa, Nina, Grietjie and we drove with Solène to Polokwane where she would board the plane. But before she left, we first went to the mall to have our last breakfast together. It was a good breakfast and we enjoyed our last time together in South Africa. After our last crazy action, in which we all put on clothes, hats, sunglasses and shawls in the middle of a shop and had a photo shoot, it was time to get in the car and drive to the airport. Solène thought it was a good idea to turn on the song “A million dreams” from The Greatest Showman in the car, which made us all cry. And not just a few tears, no, we were completely sobbing and covered with tears and in the meantime we were also singing along with the songs, as far as possible. In the 9 weeks that we met, we had really become such good and close friends and our group really felt like a Bushcamp family. Solène could always think of activities, provided the greatest joy and happiness in the camp and, like us, did the craziest things to cheer each other up. So you can say that Bushcamp will be very different without Solène and that we will miss her enormously. After Madeleine, Solène was the first one to leave our group, making it even more difficult. When we arrived at the airport, it was really time to say goodbye. The hugs, tears and sweet words were handed out until she had to go through customs. The five of us went to the window where we could wave her goodbye when she walked to the plane and stept in. The plane drove away and we waved at her for the last time… It was hard to know that we were not going to see her for a long time. We saw her here every day, so it’s really a shame that we now have to miss our roomie and best friend. But one bright side: we have agreed to Skype at least once a week and we have already planned a reunion with the entire group. We will also visit each other more often, because she lives in France and is going to study in London, so we will certainly make a few trips in the future!

IMG-20190611-WA0017 IMG-20190611-WA0013

After this difficult moment, we had to wipe away our tears, because we would already meet a new girl who would come to our camp: Jenna from Germany. We also had to do some shopping in Polokwane, after which it was time to go back.

We didn’t really do much on Wednesday and Thursday. Wednesday it was pizza night again, but it was different then the other weeks. Solène was gone, Grietjie left that morning on her way to the bachelor party for her sister’s wedding and Tanja wasn’t back from her trip either. This meant that we only had to celebrate the pizza evening with 8 students, which was pretty crazy compared to the other weeks. But we tried to make the best of it. Thursday we filled the evening with a ‘music evening’. In turn we had to guess songs that other people hummed.

Don and his two students, Alice and Caroline, came to our camp this weekend to celebrate the last weekend of Caroline here in South Africa with us. We wanted to have a good ambiance and started the evening with card games and then played a kahoot quiz, which was already a long time ago for most of us.

Saturday morning, as we agreed to do every week, we did another hike. This Saturday the whole group went along, so we were in total with 11 students. Grietjie was not there and that meant that we had to find our own way. Guido, Lisa, Jule and I wanted to go to the rocks in Canterbury where we had been two weeks ago, because it was so beautiful. Since we had only been there once, we took the GPS (even though we didn’t have the coordinates) and a radio in case we got lost. The first part went well, but we did not know exactly know how far we had to walk to reach the rocks. We were already walking for 15 minutes on the same path, which was longer than the last time. So we decided to go back and saw that the rocks were already at the beginning of the path. Well, we were lost for a while, BUT … we finally found it! Again the view was super beautiful and we enjoyed the peace and nature around us with the whole group. Saturday afternoon we had a babysitting job, because the owner’s dog (Shadow) visited us. The owners had to leave and they couldn’t leave the dog alone. Everyone was immediately focused on Shadow and she received more than enough attention that day. The braai was also a success. We played the Picolo game, which led to funny moments and assignments and brightened up the evening.

IMG_20190615_165454_1 IMG-20190616-WA0115 IMG-20190616-WA0143 IMG-20190616-WA0164 IMG-20190616-WA0176

Sunday was Father’s Day. Apart from the fact that we called our dad to share the latest news and to celebrate a happy Father’s Day, the Lodge had planned a ‘fathersday braai’ that we didn’t want to miss. It was a buffet, which meant that we could eat as much as we wanted. And well, why not enjoy multiple plates if you can! We had plenty of choice, because we had various vegetable dishes, salads, baguettes, a steak and delicious desserts. Everyone was packed after the buffet, but we enjoyed it very much, because it was delicious! After playing some riddles, it was time for Alice, Caroline and Don to go back to their camp. Unfortunately we had to say goodbye to Caroline, because she is going back to France on Monday. But luckily she had a nice, last weekend where we ended it with a delicious buffet!

IMG-20190616-WA0184

 

2 responses so far