Archive for the 'Week 12' Category

jul 04 2019

Op een haartje na de nijlpaarden gemist…

Published by under Week 12

Maandag 17 juni – zondadg 23 juni

Deze week hebben we kennis gemaakt met 4 nieuwe studenten. Twee daarvan zijn Nederlands (Kyra en Anne), één is Frans (Simon) en de vierde is Zuid-Afrikaans (Melinda). De groep bestaat nu dus uit 13 studenten wat al redelijk veel is. Dat merkten we wel met het koken, waarbij we met de hele groep vaak op hetzelfde moment in de keuken stonden. Woensdagavond kwam Grietjie terug van haar weekje weg en we merkten toch wel snel hoe de sfeer in de groep meteen weer terug was. We waren deze avond met een grote groep aan het genieten van de pizza avond. Verder hebben we deze week niet veel bijzonders gedaan, maar vooral gewerkt aan ons rapport.

Vrijdag hebben we met de hele groep de workout van Grietjie gedaan waarbij we de benen en billen gingen trainen. Het waren maar 28 minuten, maar wat was het zwaar! Vooral zaterdag hadden we er allemaal zo’n last van dat we moeite hadden met de ochtendwandeling. Dat was wel te merken, want het tempo was lang niet zo hoog dan dat het normaal is.

IMG_20190617_171051

Het weekend was weer gepland met allerlei activiteiten. We hadden onder andere bedacht om Grietjie’s pre-birthday te vieren. Grietjie is jarig op het moment dat iedereen van onze groep weg is. En omdat ze natuurlijk nooit meer zo’n leuke, grappige, knappe en vooral GEKKE groep om zich heen zou hebben als wij, bedachten we dat het wel leuk zou zijn om haar verjaardag te vieren nu wij er nog zijn. We hadden die ochtend tegen Grietjie gezegd dat Simon (één van de nieuwe jongens) die dag jarig zou zijn en we daarom een cake wilden maken en de avond bij de braai een feestje zouden houden. Grietjie geloofde het helemaal en feliciteerde Simon ook meteen die ochtend. In de middag vroeg ze zelfs; moeten we niet nog een cake maken? Het grappige is dus dat ze zelf mee heeft geholpen met het maken van haar verjaardagscake en alle andere voorbereidingen. In de tijd dat ze weg was konden wij alle andere dingen voorbereiden; de ballonen werden opgeblazen, de verjaardagskaart werd geschreven en we maakten een ware verjaardags- kroon en sjerp. In de avond tijdens de braai gingen we de cake halen met kaarsen erop. Toen we aan kwamen lopen begon iedereen ‘Happy birthday’ te zingen, waaronder ook Grietjie met de volle overtuiging dat het voor Simon bedoeld was. Toen we echter haar naam zongen, keek ze echt heel verbaasd op en waren haar woorden; ‘Het is niet mijn verjaardag jongens!’. We gaven haar de kaart, de kroon werd opgezet, de sjerp werd omgedaan en de slingers, toeters en ballonen kwamen tevoorschijn. Het was echt waar heel leuk en we maakten er een goed feest van die avond! Grietjie was natuurlijk verbaasd, maar ze vond het hartstikke leuk. Dit bewijst wel weer wat voor gekke ideeën we elke keer hebben met de groep.

IMG-20190624-WA0012 IMG-20190624-WA0020 IMG-20190624-WA0022 IMG-20190624-WA0033

Zondag was vrij rustig in de ochtend, omdat we weer even moesten bijkomen van de avond ervoor. In de middag hadden we een tripje naar de hot springs gepland 30 minuten hier vandaan. Met de hele groep reden we eerst naar het huis van de familie van de eigenaren. Zij wonen langs een reservaat wat langs de Limpopo rivier ligt en de grens is tussen Zuid-Afrika en Botswana. We kregen een tour door het reservaat en het gave was dat er nijlpaarden en olifanten rondlopen! We moesten dus als groep bij elkaar blijven en vooral stil zijn om hopelijk deze dieren te kunnen zien. Op een gegeven moment konden we nijlpaarden horen, waardoor we met z’n allen snel op onze knieën moesten zitten. De gids van ons liep vooruit om te zien of hij iets kon zien. Toen hij terug kwam gebaarde hij ons dat we snel terug moesten lopen. Van een afstand moesten we weer stil zitten en hoopten we dat we de nijlpaarden voorbij konden zien lopen. Helaas kwamen ze niet voorbij, maar we konden ze wel al horen! De hele ervaring en spanning was echt al genoeg en gaf echt een geweldige kick.
Na deze trip gingen we door naar de hot springs. Vanuit de aarde komt het water met een hoge temperatuur omhoog. Dit wordt gekoeld, waardoor het voor (onder andere) ons mogelijk is om hierin te zwemmen. De eigenaar heeft dus in zijn achtertuin gewoon een soort zwembad staan met natuurlijk warm water. Met wat snacks en drinken konden we genieten van een heerlijk bad terwijl we naar de sterren keken. Toch wel een bijzonder gevoel!

 

 

We just missed the rhinos….

Monday 17th of June – Sunday 23th of June

This week we met 4 new students. Two of them are Dutch, one is French and the fourth is South African. The group now consists of 13 students, which is already quite a lot. We noticed this while we were cooking, where the whole group was standing in the kitchen at the same time. On Wednesday evening Grietjie came back from her week away and we soon noticed how the ambience in the group was back immediately. We were enjoying a pizza evening with a large group this evening. Furthermore, we did not do much special this week, but mainly working on our report.

On Friday we did the workout of Grietjie with the whole group in which we started training the legs and but. It was only 28 minutes, but it was hard! Especially on Saturday we all had muscle ache that we had trouble with the morning walk. That was noticeable, because the pace was not nearly as fast as it is normally.

IMG_20190617_171051

Also this weekend was planned with all kinds of activities. We thought about celebrating Grietjie’s pre-birthday. The birthday of Grietjie is at the moment that every one of our group is gone. And because she would never have such a nice, funny, handsome and especially CRAZY group around her as us, we thought it would be nice to celebrate her birthday now that we are still there. That morning we told Grietjie that it was Simons (one of the new boys) birthday that day and that we were planning to make a cake and have a party at the braai that evening. Grietjie believed it and congratulated Simon right away that morning. In the afternoon she even asked us; Shouldn’t we make a cake for Simon? The funny thing is that she helped with making her own birthday cake and all the other preparations without realising that it was all for herself. In the time that she was gone we could prepare all the other things; the balloons were blown up, the birthday card was written and we made a true birthday crown and sash. That evening at the braai we went to the kitchen to get the cake with candles on it. When we came walking everyone started singing ‘ Happy birthday ‘, including Grietjie with the full conviction that it was meant for Simon. However, when we sang her name, she looked really surprised and said; ‘ It’s not my birthday guys! ‘. We gave her the card, the crown and sash and the garlands, bells and balloons came out. It was really nice and we made a good party of that evening! Grietjie was, of course, amazed, but she really liked it. This proves again what kind of crazy ideas we have with the group.

IMG-20190624-WA0012 IMG-20190624-WA0020 IMG-20190624-WA0022 IMG-20190624-WA0033

Sunday was pretty calm in the morning, as usual, to relax from the evening before. In the afternoon we had planned a trip to the Hot Springs. With the whole group we drove first to the House of the family of the owners. They live along a reserve which lies along the Limpopo River and is the border between South Africa and Botswana. We got a tour through the reserve and what made it very special is that there are hippos and elephants walking around! That meant of course that we had to stay together as a group and, above all, had to be quiet to see these animals. While we were walking we could hear the hippos. The guide told us to quickly sit on our knees. He walked a bit further to see if he could see anything. When he came back, he told us that we had to walk back quickly. From a distance we had to sit still so that we could hopefully see the hippos walking past. Unfortunately they didn’t cross the road, but we did hear them! The whole experience and excitement was really enough and gave a great kick. After this trip we went to the Hot Springs. This is a place where the water in the Earth is coming up with a high temperature. This is cooled down, making it possible for us to swim in. The owner has in the backyard a kind of swimming pool with natural hot water. With some snacks and drinks we could enjoy a lovely bath while we watched the stars. It’s a special feeling and really cool!

Reacties uitgeschakeld voor Op een haartje na de nijlpaarden gemist…