Archive for the 'Week 14' Category

jul 14 2019

Gekke laatste weekend voor onze vrienden

Published by under Week 14

Maandag 1 juli – zondag 7 juli

Vorige week hebben we het veldwerk en dus onze data verzameling voor het onderzoek afgesloten. Vanaf deze week moeten zijn we dus begonnen met het schrijven van ons rapport. We hebben vele uren achter de laptop gezeten. Komend weekend is het het laatste weekend voor onze Nederlandse vrienden JP en Guido en onze kamergenoot Jenna. Alle drie vertrekken ze volgende week dinsdag en dus wilden we dit weekend iets leuks plannen. Op de maandag hadden we daarom een vergadering en met Nina, Lisa, Grietjie en wij hadden we allerlei leuke spellen bedacht die we konden doen om de zaterdag leuk af te sluiten.

Vrijdag gingen we voor JP, Guido en Jenna een laatste keer naar de zonsondergang op Earthdam kijken. Grietjie gaf ons een les over het sterrenstelsel, de maan, de planeten en de melkweg. Het was echt enorm interessant en weer met een harstikke mooi uitzicht!

IMG-20190702-WA0009

Zaterdag gingen we na de wekelijkse mooie hike en lunch de activiteiten voorbereiden. We maakten een punch die we tijdens de spellen konden drinken en alle spellen werden in elkaar gezet. Vanaf 14.00 begonnen we met de activiteiten. We maakten 3 teams waarbij we tegen elkaar streden tijdens de spellen. Voordat de spellen van start gingen, moest je met het team een outfit vinden die bij je teamnaam paste. De teamnamen waren: The 80’s sport, Bitches en Warriors. Aan jou de vraag welke team welke naam had:

IMG-20190707-WA0006 IMG-20190707-WA0011 IMG-20190706-WA0028

 

IMG-20190708-WA0112 IMG-20190708-WA0126 IMG-20190708-WA0133

Hierna begonnen we met de spellen: Face the cookie, Bushcamp twister, Wrap it spaghetti, How it’s hangin’, Love notes, Touch my balls, Apple happing, Flip the cup, Doggy stile. We hadden wat spannende, gekke spellen bedacht, maar dat is waarschijnlijk niet echt heel verassend meer. Vooral het laatste spel was het hoogtepunt. Hierbij had iedereen een ballon op de rug en moest de ballon door een ander persoon gepopt worden met een ‘doggy- style’ beweging. Het was zó grappig; mensen moesten springen zodat de ballon popte, als het op de normale manier niet lukte, werd er een aanloop genomen of werd de ballon gepopt met de borst. Loes en Lisa zorgden ervoor dat Simon achter Jule kwam te staan, waardoor Jule ‘een beurt kreeg’ van Simon. Tja….. wat kan ik zeggen; bedankt hè meiden! Grietjie zorgden er goed voor dat onze glazen geen enkel moment leeg waren en dat we ze op tijd vulden met de punch. We hebben veel gelachen van alle gekke momenten en het was echt een geslaagde middag! Hierna hadden we weer de braai en het feest ging gewoon door. Het was echt een geweldig leuk feest waarbij er volop werd gedansd en gezongen. De zaterdag was dus behoorlijk geslaagd!

IMG-20190708-WA0114 IMG-20190708-WA0034 IMG-20190708-WA0035 IMG-20190707-WA0014  IMG-20190707-WA0010 IMG-20190707-WA0003 IMG-20190708-WA0092

Op de zondag maakten we weer pannenkoeken als ontbijt, dat begint een soort traditie te worden. In de middag was de helft van de groep aan het werken (oa Jule) en de andere helft lag te relaxen in het gras (oa Loes). Tja… verschil moet er zijn. Rond 17.00 uur vertrokken we met 16 man in de jeep gepropt naar Bushdinner om daar te eten. We hadden leuke en goede gesprekken met de hele groep en het was echt een gezellige avond.

IMG-20190707-WA0018

Vooral met de vier nieuwe Fransen meiden Lenne, Diane, Maëla en Maëlle, hebben we weer een hartstikke leuke groep met geweldige mensen! We bedenken keer op keer weer geweldige activiteiten, wat ervoor zorgt dat we ons nooit vervelen!

 

 

 

Crazy last weekend for our friends

Monday the 1ste of July – Sunday the 7th of July

Last week we finished our fieldwork and therefore our data collection for the research. This week we started writing our report. We have spent many hours working on the laptop. This weekend would be the last weekend for our Dutch friends JP and Guido and our roommate Jenna. All three of them are leaving next Tuesday and so we wanted to plan something fun this weekend. That is why we had a meeting on Monday and with Nina, Lisa, Grietjie and us, we thought of all kind of fun games that we could do to end the Saturday nicely.

Friday we went to watch the last sunset on Earthdam for JP, Guido and Jenna. Grietjie gave us a lesson about the galaxy, the moon and the planets. It was really interesting and again with a very nice view.

IMG-20190702-WA0009

Saturday in the afternoon we prepared the activities after the weekly hike and lunch. We made a punch that we could drink during the games and all the games were put together. From 14.00 we started the activities. We made 3 teams which would compete against each other during the games. Before the games started, the teams had to find an outfit that matched your team name. The team names were: The 80’s sport, Bitches and Warriors. So, to you the question which team had which name:

 

IMG-20190707-WA0006 IMG-20190707-WA0011 IMG-20190706-WA0028

IMG-20190708-WA0112 IMG-20190708-WA0126 IMG-20190708-WA0133

After this we started with the games: Face the cookie, Bushcamp twister, Wrap it spaghetti, How it´s hangin ‘, Love notes, Touch my balls, Apple happing, Flip the cup, Doggy stile. We had come up with some exciting, crazy games, but that is probably not really surprising anymore. The last game in particular was the highlight. Everyone had a balloon on their back and the balloon had to be popped by another person with a “doggy-style” movement. It was so funny; people had to jump so that the balloon popped, if it didn’t work out in the normal way, a run was taken or the balloon was popped with the chest. Loes and Lisa made sure that Simon was behind Jule, so that Jule “got a turn” from Simon. Well … what can I say; thanks hè girls! Grietjie took great care to ensure that our glasses were never empty and that we filled them with the punch on time. We laughed a lot from all the crazy moments and it was really a successful afternoon! After this we had the braai again and the party went on as usual. It was a really great party with plenty of dancing and singing. So Saturday was a great success!

IMG-20190708-WA0114 IMG-20190708-WA0034 IMG-20190708-WA0035 IMG-20190707-WA0014  IMG-20190707-WA0010 IMG-20190707-WA0003 IMG-20190708-WA0092

On Sunday we made pancakes for breakfast again, which is starting to become a kind of tradition. In the afternoon half of the group was working (including Jule) and the other half was relaxing in the grass (including Loes). Well … there must be a difference. Around 5 pm we left with 16 people crammed in the jeep to Bushdinner to eat there. We had nice and good conversations with the whole group and it was a really pleasant evening.

IMG-20190707-WA0018

Especially with the four new French girls Leane, Diane, Maëla and Maëlle, we have a very nice group with great people again! Every time again we come up with great activities, which ensures that we will never be bored!

One response so far