Archive for the 'Week 15' Category

jul 15 2019

Australische invasie

Published by under Week 15

Maandag 8 juli – zondag 14 juli

Maandag was de laatste échte dag van JP, Guido en Jenna. Zij hadden daarom het afscheidsdiner georganiseerd en het was heerlijk! We hadden aardappels met saus, een salade en snitzel! Daarnaast hadden ze nog bitterballen, eierballen en arretjescake gemaakt. Ze waren echt heel goed gelukt! Na het eten gingen we naar de lodge om het filmpje te bekijken die JP en Guido hadden gemaakt van hun tijd hier. Het was een leuk filmpje, maar ook weer jammer om te zien dat onze geweldige tijd met alle geweldige leuke dingen die we hebben gedaan hier bijna eindigt…

IMG-20190708-WA0134

Dinsdagochtend stonden we 5.45 uur op om de jongens en Jenna uit te zwaaien. Het was echt een super leuke tijd samen met de jongens en we hebben elkaar goed leren kennen en veel meegemaakt. We gaan hun aanwezigheid echt missen, want ze zorgden altijd voor de grappen, lol en gezelligheid in onze Bushfamily!

Tijdens de rest van de dagen van maandag tot en met woensdag hebben we voor de rest als een stel zombies achter onze computer gewerkt. We hebben lange dagen gemaakt, van 7 uur in de ochtend tot half 7 in de avond. We wilden namelijk beide ons verslag deze week vroeg af hebben, zodat we onze laatste week van de stage kunnen genieten met de mensen om ons heen. Gelukkig lukten ons dat aardig goed en kregen we het concept van ons verslag woensdag al af! De rest van de week hebben we nog de laatste dingen geregeld wat betreft schoolwerk. Volgende week moeten we dus alsnog wel aan ons verslag werken, maar dat zal waarschijnlijk niet heel veel zijn en daardoor kunnen we leukere dingen doen en écht van onze laatste paar dagen hier genieten….

Deze week was ook wat anders dan normaal omdat we een Australische groep op bezoek kregen. De groep bestond uit 20 studenten met 3 begeleiders die voor hun school een cursus konden volgen waarbij ze naar Zuid-Afrika op bezoek kwamen en allerlei uitstapjes maakten. Ze arriveerden maandagmiddag. Ze hadden de hele week een enorm drukke planning, waarbij er een activiteit na activiteit was gepland. We maakten voor het eerst kennis met deze groep op donderdagavond bij de pizza avond. Het was gezellig om de groep te ontmoeten, want het zijn leuke mensen waarmee we gemakkelijk konden praten.

Het weekend bestond dit keer minder uit feesten en vrije tijd, want we moesten gewoon aan het werk om de Australische groep te ‘begeleiden en vermaken’, maar het was erg leuk! Op zaterdagochtend ging Jule met Grietjie, Tanja en de Australische groep naar Ouland, waar ze small mammal traps uit gingen zetten en de vallen van Jule’s onderzoek openden om hopelijk reptielen of amfibieën te vangen. In de middag gingen we met de groep langs de projecten van sommige stagiaires hier om te laten zien wat wij allemaal doen. Hierna was er een conference met gastsprekers, met interessante onderwerpen. De zondag was erg leuk. In de middag was er een activiteit gepland waarbij de Australische groep werd opgesplitst en wij met onze Bushfamily met 2 of 3 personen de teamleiders werden van één groep. Met de groep gingen we het reservaat in, op zoek naar de sporen en uitwerpselen van bepaalde dieren en probeerden we foto’s en selfies te maken van de dieren die op het formulier stonden. Met je team moest je zoveel mogelijk punten verzamelen binnen een uur. We hadden vier groepen: (1) Diane, Maëla and Jule; (2) Liane and Loes; (3) Lisa en Nina; (4) Kyra, Ben, Simon en Anne. Het was erg grappig en over de radio hadden we de grootste lol met elkaar. Uiteindelijk had de groep van Jule gewonnen (wijzelf en de andere hadden niet anders verwacht natuurlijk, want Maëlle had zelfs op ons gewed).

IMG_20190713_095534 IMG-20190713-WA0009 IMG-20190713-WA0013

In de avond hadden we een afscheidsdiner, want de Australische groep vertrekt morgen. Er was ons verteld dat we een wedstrijd tegen de Australische groep gingen doen met sketch. Dit zijn kleine optreden waarbij je in een groep tegen elkaar strijd om de beste performance. Wij als Bushfamily hadden twee optreden bedacht; A capella show en een toffe dans. We begonnen met de A capella show. Twee dagen eerder stonden we in de keuken en bedachten we dat het leuk zou zijn als we het liedje van The Lion King zouden zingen in A capella. Met de hele groep hadden we onze eigen bijdrage en werden de soeplepels, snijplanken, kommen, mokken en alles uit de keukenkasten gehaald om muziek te maken. In de keuken oefenden we onze zangkunsten met elkaar en binnen een uur hadden we een hele show! We waren echt trots op onszelf. Op zondagavond was het dus het moment van de waarheid; we zouden eerst de A capella show doen en daarna de dans. We liepen met de hele groep naar voren en begonnen met de instrumenten, gevolgd door onze zang. Laten we het maar zo zeggen; hoe blij en trots we waren tijdens de generale repetitie in de keuken, hoe beschaamd we ons voelden tijdens de echte act. De valse noten kwamen van alle hoeken en we stonden tijdens de act gewoon te lachen omdat het zo slecht was. We waren gewoon verbaast van onze falen, maar kwamen er toch wel snel achter dat de reden hiervan was omdat we in een open ruimte stonden en onze keuken heeft tenminste 1 muur, die het geluid wat weerkaatst en dus een beter effect heeft 😉

Na deze geweldige act, was het tijd voor de dansshow. Liane, Diane, Maëla en Maëlle hadden een dans van hun school die ze ons hadden geleerd. Het is een gemakkelijke dans die erg leuk is om te doen met de groep. We startten de muziek, begonnen met 10 personen voor het publiek te dansen en 3 personen achter in de ruimte. Op een gegeven moment kwamen de 3 personen ook naar voren, waarbij ze de personen in het publiek naar voren riepen, trokken en als het moest zelfs van de stoel duwden. We stonden met de hele groep (40 man) in de ruimte te dansen en het was echt super gaaf! We deden allemaal dezelfde dans, wat echt leuk was om te zien.

Toen was het tijd voor de uitslag……

De slechtste act werd weggegeven naar één van de Australische groepen, wat ons best wel verbaasden, want we hadden echt verwacht dat onze A capella act dit wel had verdiend. We hadden dus geen prijs voor deze act, maarrrrrrr met onze dansshow hadden we de eerste prijs gewonnen!

Na de shows en prijsuitreiking hadden we een feest met de hele groep. Het was een leuke afsluiting van de week en echt gezellig om deze mensen te leren kennen!

 

 

 

The Australian invasion

Monday the 8th of July – Sunday the 14th of July

Monday was the last real day of JP, Guido and Jenna. They had therefore organized the farewell dinner and it was delicious! We had potatoes with sauce, a salad and snitzel! In addition, they had also made “bitterballen”, “eierballen” and so-called “arretjescake”. They were really good! After dinner we went to the lodge to watch the video that JP and Guido had made of their time here. It was a nice video, but also a shame to see that our great time with all the  fun things we did almost ends here …

IMG-20190708-WA0134

Tuesday morning we got up at 5.45 am to say goodbye to the boys and Jenna. It was a really great time together with the boys and we got to know each other well and experienced a lot. We will really miss their presence, because they they always provided the jokes, fun and entertainment our Bushfamily!

During the rest of the days of Monday to Wednesday, we worked as a bunch of zombies behind our computer. We have made long days, from 7 o’clock in the morning to 7:30 in the evening. We both wanted to finish our report early this week, so that we can enjoy our last week of the internship with the people around us. Fortunately we succeeded pretty well and we already received the draft of our report on Wednesday! The rest of the week we arranged the last things in terms of school work. So next week we still have to work on our report, but that will probably not that much and therefore we can do fun things and really enjoy our last few days over here….

This week was also a bit different than normal because we were visited by an Australian group. The group consisted of 20 students with 3 supervisors who could follow a course for their school in which they visited South Africa and made all kinds of trips. They arrived Monday afternoon. They had a very busy schedule all week, with an activity after activity planned. We first met this group on a Thursday night at the pizza evening. It was nice to meet the group, because they are nice people with whom we could easily talk.

This time the weekend was less filled with parties and free time, because we just had to work to “guide and entertain” the Australian group, but it was a lot of fun! On Saturday morning, Jule went with Grietjie, Tanja and the Australian group to Ouland, where they set out small mammal traps and opened the traps of Jule’s research to hopefully trap reptiles or amphibians. In the afternoon we went with the group into the field, to see the projects of some interns over here to show what we all do. After this there was a conference with guest speakers, with interesting topics. The Sunday was a lot of fun. In the afternoon an activity was planned at which the Australian group was split up and 2 or 3 people of our Bushfamily became the team leaders of one group. Together with the group we went into the reserve, looking for the tracks and dung/scats of certain animals and we tried to take pictures and selfies of the animals that were on the form. With our team we had to collect as many points as possible within an hour. We had four groups: (1) Diane, Maëla and Jule; (2) Liane and Loes; (3) Lisa and Nina; (4) Kyra, Ben, Simon and Anne. It was very funny and over the radio we had the greatest fun together. Eventually the group of Diane, Maëla and Jule had won from Jule (ourselves and the others had not expected otherwise, of course, because Maëlle had even bet on us).

IMG_20190713_095534 IMG-20190713-WA0009 IMG-20190713-WA0013

In the evening we had a farewell dinner, because the Australian group is leaving tomorrow. We were told that we would do a game against the Australian group with sketch. These are small performances in which you compete in a group for the best performance. We as Bushfamily had planned two shows; an A capella show and a great dance. We started with the A capella show. Two days earlier we were in the kitchen and thought it would be nice if we would sing the song of The Lion King in A capella. With the whole group we had our own contribution and the tablespoons, cutting boards, bowls, mugs and everything were taken from the kitchen cupboards to make music. In the kitchen we practiced our singing skills together and within an hour we had a whole show! We were really proud of ourselves. So on Sunday evening it was the moment of truth; we would first do the A capella show and then the dance. We walked forward with the whole group and started with the instruments, followed by our singing. Let’s just put it that way; how happy and proud we were during the rehearsal in the kitchen, how embarrassed we felt during the real act. The false notes came from all over the room and we were just laughing during the act because it was so bad. We were just surprised by our failure, but we soon realized that the reason had to be because of the fact that we were in an open space and our kitchen has at least 1 wall, which reflects the sound and therefore has a better effect 😉

After this great act, it was time for the dance show. Liane, Diane, Maëla and Maëlle had a dance from their school that they had taught us. It is an easy dance that is fun to do with the group. We started the music, started dancing with 10 people in front of the audience and 3 people in the back of the room. At a certain point, the 3 people also came forward, calling the people in the audience forward, pulling them and, if necessary, even pushing them off the chair. We were dancing in the room with the whole group (40 people) and it was really cool! We all did the same dance, which was really nice to see. Then it was time for the results …

The worst act was given away to one of the Australian groups, which surprised us quite well, because we really expected that our A capella earned it. So we didn’t had a prize for this act, but with our dance show we had won the first prize! After the shows and award ceremony we had a party with the whole group. It was a nice end to the week and really nice to meet these people!

One response so far