Archive for the 'Week 7' Category

mei 22 2019

Verplicht trouwen in Bushcamp…

Published by under Week 7

Maandag 13 mei– Zondag 19 mei

Deze week liep een beetje anders dan de andere weken. Loes ging namelijk het veld in samen met Grietjie en Portia om verschillende fysieke factoren bij de burrows te meten, zoals de oriëntatie, vegetatie bedekking, diameter van de opening, enz. Er werden ondertussen ook foto’s gemaakt van Loes voor de facebook- en instagrampagina van Mogalakwena Research Centre. Elke week wordt namelijk een project van één student toegelicht op social media. En deze week was het de beurt aan Loes. Helaas had ze niet zoveel geluk, want dinsdagochtend werd ze wakker met een opgezwollen oog. Grietjie vond het dan ook een goed idee om een ooglapje om te doen, zodat er geen stof in zou komen (acheraf was het gewoon om haarzelf te vermaken). Dit was natuurlijk de uitgelezen kans voor iedereen om leuke chantagefoto’s te maken. Voor Jule liep het veldwerk iets vlotter, want deze week heeft ze in één ochtend 25 kikkers gevangen! Ook heeft ze in het veld twee slangen kunnen vinden, waardoor haar lijst met dieren weer wordt uitgebreid.

IMG_20190514_071346 IMG-20190514-WA0006

Zoals de andere weken, hebben we bijna na elke werkdag wel een volleybal of rugby gespeeld. Deze week was het voornamelijk rugby en het gaat er steeds fanatieker aan toe. We weten nu hoe we elkaar beter kunnen tackelen en het spel loopt steeds vlotter, waardoor het ook vermoeiender wordt.

20190515_164216 20190515_164102 20190515_170042

Ook dit weekend hebben we weer een filmmarathon gehouden. De vrijdagavond begon dit met de film ‘Moulin Rouge’. Dit is een van de lievelingsfilms van Solène, dus ze wilde het graag een keer met heel de groep kijken. Net als de andere weken, had ook deze film een droevig eind en keken we dus weer een tweede film: ‘Wreck-it Ralph’. Solène en Loes zagen dat Grietjie bijna in slaap viel, maar Grietjie was overtuigd dat ze niet in slaap zou vallen. Dit kwam neer op een weddenschap tussen Loes en Grietjie: als Grietjie in slaap zou vallen, zou 5cm van haar haar af worden geknipt en visa versa. Deze weddenschap was helaas een aanmoediging voor Grietjie om wakker te blijven en met hulp van Solène (bedankt hè Solène) verloor Loes dus de weddenschap. Dit betekende dus dat ze 5cm van haar haar zou verliezen…

Zaterdagochtend begon de dag met het bakken van cake en koekjes voor bij de braai die avond. Daarna was het tijd om vlinders te gaan vangen. Met heel de groep zouden we door het reservaat lopen om vlinders te monitoren, zodat we weten welke soorten er hier zijn. Aangezien niemand ooit vlinders had gevangen en wij dit wel al eens op school hadden gedaan, besloten we de rest van de groep eerst een ‘theorieles’ te geven. Met ons eigen ontworpen, unieke en komische presentatie zorgden we ervoor dat iedereen wist hoe ze de vlinders met een net zouden moeten vangen. De presentatie was een groot succes en dit was meteen terug te zien in het veld. De netten werden uitgedeeld en omstebeurt kwam iedereen aan de beurt om een vlinder te vangen. Het was echt hilarisch: we renden als kippen zonder koppen door het veld, we schreeuwden en riepen naar elkaar en kwamen onder de krassen in de hoop zoveel mogelijk vlinders te vangen. Iedereen werd steeds beter, want er kwamen steeds meer soorten op de lijst te staan. Na 2 uur rennen, vangen en identificeren was iedereen toch wel uitgeput en besloten we terug te gaan. Na even wat uurtjes uitgerust te hebben, was het tijd om het knipsalon te openen. Grietjie en Solène zouden het haar van Loes knippen. Het leek even helemaal fout te gaan, maar dankzij goed advies van Nina, kwam het toch goed. Dus nu weten we dat we altijd naar Solène, Grietjie en Nina kunnen gaan voor toekomstige knipbeurten. Na nog een kort volleybaltoernooitje en een verfrissende douche, was het weer tijd voor de wekelijkse braai. We merkten wel dat iedereen uitgeput was van de vlindermonitoring, dus het was een rustige avond met gezellig kletsen en eten.

IMG_20190518_115618 IMG_20190518_125330 IMG_20190518_111611 IMG-20190519-WA0016 IMG-20190519-WA0020 IMG_20190518_163611

Zondag was denken we wel de gekste dag die we tot nu toe hier in Bushcamp hebben gehad, of überhaupt in ons leven. Het volgend verhaal is waarschijnlijk heel raar voor jullie, maar het is echt gebeurd! Vorige week zondag tijdens de White Night kreeg Loes als dare-opdracht om Guido ten huwelijk te vragen. Als Loes had geweten wat voor gevolgen dat had gehad voor deze zondag had ze deze opdracht nooit uitgevoerd, want de groep vond het namelijk een fantastisch idee om een echt huwelijk te plannen… En niet gewoon voor de grap, nee, alles werd uit de kast gehaald. Er werd een uitnodiging ontworpen, Bushcamp werd op en top gemaakt, er werd een jurk van een deken gemaakt, ringen werden gemaakt en rollen werden uitgedeeld: Solène en Jule waren de weddingplanners, Grietjie was de priest, JP de fotograaf, Nina en JP voerden een PRACHTIG duet uit en Majda en Lisa waren de bloemenmeisjes. Het moment dat Loes de deur uit kwam lopen met haar jurk en sluier, met Jule aan haar zijde, was het moment dat niemand meer bijkwam van het lachen. Nina liep achter ons om de bloemen te strooien en Lisa en Majda liepen langs ons om met palmbladeren te zwaaien. We liepen naar het altaar waar Guido voor het eerst Loes zag en ook toen niet bijkwam van het lachen. Toen iedereen eindelijk de tranen van het lachen had weggeveegd kon het echt beginnen… Grietjie was de priest en had een speech voorbereid. Wij dachten allemaal dat ze gewoon een kort verhaaltje zou bedenken, maar we zagen meteen dat ze enorm haar best had gedaan en er veel tijd in had gestoken. Ze had een hilarische speech met komische stukken waardoor we veel hebben gelachen. Ook al was het een verplicht huwelijk zonder instemming van Guido en Loes en ook al was het eigenlijk heel onzinnig allemaal, het was echt enorm hilarisch. Ja, wat hebben we veel gelachen deze dag! Dit was toch wel het gekste wat we tot nu toe hier hebben gedaan, waar ook echt iedereen aan mee heeft gedaan. Maar dit is toch weer een activiteit die we op onze lijst van ‘gekke dingen die we hebben gedaan’ kunnen zetten!

IMG-20190517-WA0009 IMG_20190519_123631 IMG-20190519-WA0031 IMG-20190519-WA0023

 

 

Arranged marriage in Bushcamp…

Monday 13th of May– Sunday 19th of May

This week was a bit different than the other weeks. Loes went into the field together with Grietjie and Portia to measure various physical factors in the burrows, such as the orientation, vegetation cover, diameter of the entrance, etc. Also, every week a project by one student is explained on social media. This week it was Loes’ turn, so that is why pictures were taken of Loes for the facebook and instagram page of Mogalakwena Research Centre. Unfortunately she wasn’t so lucky, because on Tuesday morning she woke up with a swollen eye. Grietjie thought it was a good idea to put an eye patch on, so that no dust would come in (afterwards it turned out that she did it just to entertain herself). This was of course the perfect opportunity for everyone to take nice blackmail photos. For Jule, the fieldwork went good, because this week she caught 25 frogs in one morning! She has also been able to find two snakes in the field, expanding her list of animals.

IMG_20190514_071346 IMG-20190514-WA0006

Like the other weeks, we played a volleyball or rugby game after almost every working day. This week it was mainly rugby and it is becoming really fanatic. We now know how we can tackle each other better and the game runs more smoothly, so we are also more tired after a game.

20190515_164216 20190515_164102 20190515_170042

This weekend we had again a film marathon. Friday night started with the movie “Moulin Rouge”. This is one of Solène’s favourite movies, so she wanted to watch it with the whole group. Just like the other weeks, this film also had a sad end and so we watched a second film: “Wreck-it Ralph”. Solène and Loes saw that Grietjie almost fell asleep, but Grietjie was convinced that she would not fall asleep. This turned out to be a bet between Loes and Grietjie: 5 cm of Grietjie’s hair would be cut if she fell asleep and vice versa. This bet was unfortunately an encouragement for Grietjie to stay awake and with the help of Solène (thanks hey, Solène), Loes lost the bet. This meant that she would lose 5 cm of her hair…

Saturday morning the day started with baking cakes and cookies for the braai that evening. After this, it was time to catch butterflies. With the whole group we would walk through the reserve to monitor butterflies, so that we know what species are present here. Since no one had ever caught butterflies and we had done this at school before, we decided to give the rest of the group a “theoretical lesson” first. With our own designed, unique and informative presentation, we made sure that everyone knew how to catch the butterflies with a net. The presentation was a great success and this was immediately reflected in the field. The nets were handed out and everyone took turns to catch a butterfly. It was hilarious: we ran like crazy fools through the field, we screamed and got scratches hoping to get as many butterflies as possible. Everyone got better and more and more species were added to the list. After 2 hours of running, catching and identifying, everyone was exhausted so we decided to go back. After having rested for a few hours, it was time to open the clipping salon. Grietjie and Solène would cut Loes’ hair. It seemed to go completely wrong for a while, but thanks to good advice from Nina, it worked out well. So now we know that we can always go to Solène, Grietjie and Nina for future haircuts. After a short volleyball tournament and a refreshing shower, it was time for the weekly braai. We did notice that everyone was exhausted from the butterfly monitoring, so it was a quiet evening with nice chats and food.

IMG_20190518_115618 IMG_20190518_125330 IMG_20190518_111611 IMG-20190519-WA0016 IMG-20190519-WA0020 IMG_20190518_163611

Sunday has been the craziest day we’ve had here in Bushcamp so far, or maybe even in our lives. The following story is probably very strange for you, but it really happened! Last Sunday during the White Night, Loes had to ask Guido to marry him because of a Dare-challenge. If Loes had known what the consequences would be for this Sunday, she would never have carried out this challenge, because the group thought it was a fantastic idea to plan a real wedding … And not just for a joke, no, everything was just planned in detail. An invitation was designed, Bushcamp was refurbished, a dress was made out of a blanket, rings were made and everyone got their one role during the wedding: Solène and Jule were the wedding planners, Grietjie was the priest, JP was the photographer, Nina and JP performed a BEAUTIFUL duet and Majda and Lisa were the flower girls. The moment Loes walked out the door with her dress and veil, with Jule by her side, it was that moment that everyone burst into laughing. Nina walked behind us to throw some flowers and Lisa and Majda walked past us to wave palm leaves. We walked to the altar where Guido saw Loes for the first time and burst into laughing as well. When everyone had finally wiped away the tears from the cheeks, the wedding could really start … Grietjie was the priest and had prepared a speech. We all thought she would just come up with a short story, but we immediately saw that she put a lot of effort and time into it. She had a hilarious speech with comic pieces that made us laugh a lot. Even though it was an arranged marriage without the agreement of both Guido and Loes and even though it was all very absurd, it was really hilarious. Yes, we laughed a lot this day! This was the craziest thing we have done here so far, in which everyone really participated. But this is yet another activity that we can put on our list of “crazy things we’ve done”!

IMG-20190517-WA0009 IMG_20190519_123631 IMG-20190519-WA0031 IMG-20190519-WA0023

2 responses so far