Archive for the 'Week 8' Category

mei 28 2019

Lewis of Jennifer?

Published by under Week 8

Maandag 20 mei – zondag 26 mei

Maandagochtend besloten we om 5.30 uur op te staan (maar een half uur eerder dan normaal), want om 8.30 uur zouden we naar Botanica hierlangs gaan om de ‘Lala palm’ bomen te oogsten. Wij wilden graag mee, dus gingen we al vroeg het veld in om op tijd terug te zijn. Samen met Grietjie, Portia, Solène en de nodige hak-materialen gingen we naar de plek waar we de bomen zouden oogsten. Op de heenweg zagen we uit de bosjes ineens een grote slang komen. We reden er bijna overheen, maar toen we weer verder reden, kwam de slang ineens onder de auto vandaan. We zagen dat het een grote Black Mamba was, de giftigste slang die hier voorkomt. Als je door deze slang wordt gebeten, is de kans op overleving niet groot, dus we waren blij dat wij ‘veilig’ in de auto zaten! Met de grote messen en andere materialen om te hakken, gingen we het veld in op zoek naar de bomen. Na ongeveer 1 uur waren we flink uitgeput, want het hakken van de bomen is niet zo gemakkelijk als dat je denkt, maar het was wel heel leuk om te doen!

IMG-20190520-WA0024 IMG_20190520_092341 IMG_20190520_102436 IMG_20190520_102658

Dinsdag was het weer tijd voor de wekelijkse boodschappen. Dit keer in Polokwane, 2 uur rijden van hier. Om 5.45 uur vertrok Jule samen met Grietjie, Guido en Solène naar Polokwane. Doordat ze zo vroeg vertrokken, zouden ze dus al vroeg in Polokwane aankomen. Het leek hen daarom een leuk idee om met z’n 4e samen te  ontbijten. We kijken altijd wel uit om er even op uit te gaan en vooral met een ander ontbijt dan normaal. Na de boodschappen en andere ‘shoppings’ hadden we nog wat stops waar we langs moesten in het dorpje, waaronder de autoshop om een onderdeel van de auto te repareren. Er werd ons gezegd dat het een half uur zou duren en we konden wachten in de wachtkamer. Na een uur waren ze nog niet klaar en omdat wij ons zo verveelden, gingen we in de wachtkamer het spel ‘Heads up’ spelen. Dit was een goede manier om de tijd te doden en na 2 uur wachten (!) was de auto eindelijk klaar. Op de weg terug zagen we in het donker een dier oversteken, waardoor Grietjie zachter begon te rijden. Toen Grietjie zag wat het was, werd ze helemaal enthousiast en riep ze door de auto: ‘It is an Aardvark!!! Someone, take a picture!!’. Blijkbaar is het best bijzonder om een aardvarken te zien, dus wij hadden het geluk dat we deze tegen kwamen. Toen we om 19.30 uur eindelijk thuis kwamen, vertelden we de anderen die in BushCamp waren gebleven over hun dag waarbij ze een grote python hadden gevangen en vrijgelaten in het reservaat.

Dit jaar heeft Mogalakwena 7 baby giraffen erbij gekregen. Twee stagiaires hier, Lisa en Meline, doen onderzoek naar de giraffen en mogen ze daarom een naam geven. Het leek hen leuk om dit met de groep te doen en dus hebben we 7 namen bedacht die toepasselijk zijn voor onze groep of voor de activiteiten die we hier hebben gedaan als groep (bij sommige namen zullen we maar geen uitleg geven); Pizza, Flamkuchen (deze uitleg volgt nog), Easter (vanwege de paasbrunch), Skinny, Night (vanwege de White Night), Meringue (omdat we allemaal houden van lemon meringue die Solène had gemaakt) en natuurlijk Volley. We hebben deze week ook meegeholpen met andere werkzaamheden binnen het reservaat, zoals het ophangen van markers als aanwijzing voor de paden en het controleren van de nestboxen. Het is leuk om naast je eigen onderzoek mee te helpen met deze activiteiten, om eens wat anders te zien en te doen.

IMG-20190522-WA0000 IMG-20190524-WA0017

Donderdagavond hadden we gebeld met opa, wat natuurlijk ook weer leuk was om hem te zien en te spreken. Na dit gesprek liepen we terug naar BushCamp toen er naar ons werd uitgebeeld dat we stil moesten zijn. We keken wat er aan de hand was en zagen dat de eigen gemaakte muizenval van JP weer klaar stond om een rat te vangen. En het lukte hem! Hij trok aan het touw, waarmee hij een stokje omver trok en de pan omlaag viel waar de rat in zat. Vrijdagochtend wilden we de rat vrijlaten. Omdat het al de tweede keer was dat we een rat vingen, waren we wel benieuwd of het dezelfde rat zou zijn. We besloten daarom om de rat, die we Lewis noemde, met kleurstof te merken. Hiermee zouden we hem herkennen als hij terug zou komen. Lisa en Loes waren overtuigd dat de eerste rat die we in onze keuken zouden zien weer Lewis zou zijn, maar Grietjie en Jule waren er zeker van dat dit nooit zou gebeuren. En ja hoor…. Zo ontstond de volgende weddenschap. Als de eerstvolgende rat die in de keuken aanwezig is, Lewis zou zijn, zouden Grietjie en Jule ieder twee wormen moeten eten. Was dat niet het geval, dan moesten Loes en Lisa dit doen. De wormen die we moeten eten hebben we al één keer geproefd en laten we zeggen dat het zo vies was dat we moesten kokhalzen en het niet door konden slikken.

IMG_20190524_071232 IMG-20190524-WA0015 IMG_20190524_071344

Vrijdag wilden wij de groep graag Flamkuchen laten proeven (vandaar dat we één giraf Flamkuchen hebben genoemd). Niemand kenden het, dus daarom hadden wij boodschappen gedaan voor de nodige ingrediënten. Samen met Grietjie, Solène en Lisa maakten we de 18 flamkuchen voor de groep klaar. Het was weer gezellig om met de hele groep te eten, dus daarom hebben we besloten om dit elke vrijdag te doen. Vrijdagavond was het weer tijd om een film te kijken en op aanraden van Solène en Lisa keken we de horrorfilm ‘The Conjuring’. De film werd niet door iedereen gekeken, want niet iedereen houdt van horrorfilms. Het is een enge film, maar dat komt vooral omdat er veel momenten zijn dat je schrikt, en dan ook goed schrikt!. We hebben dan ook flink, vooral Grietjie en Jule, de longen uit het lijf geschreeuwd! We besloten om hierna Wreck-it Ralph 2 te kijken om de getraumatiseerde avond hopelijk toch nog goed te laten eindigen.

IMG_20190524_173907 IMG-20190529-WA0003

Zaterdagmiddag was het tijd om onze kindertijd te herleven met het spel ‘Capture the flag’. Er werden twee teams gemaakt: Lisa, Solène, JP en Jule vs. Guido, Majda, Grietjie en Loes. En wat ging het er op zeg!! We hadden ieder een eigen ‘kamp’ waar we onze vlag verstopte. De teams gingen in de aanval, verdediging en slopen achter de gebouwen, muurtjes en bosjes om ongezien naar het ander kamp te komen. We renden als dolle honden rond BushCamp en de Lodge om elkaar af te tikken, om de vlag te pakken en thuis te brengen of om juist de vlag terug te pakken. Het was echt hilarisch en iedereen deed weer super fanatiek mee. Na 2,5 uur spelen waren we dan ook helemaal uitgeput en was het weer tijd voor de braai. Na de nodige douche waren we weer helemaal fris en fruitig en waren we weer klaar voor een feestje. De avond was leuk en gezellig en met de toepasselijke spellen en muziek zat de sfeer er weer goed in.

Zondag was wat rustiger, waarbij we veel kaartspellen hebben gespeeld, nog een taart hebben gemaakt en een potje volleybal en rugby hebben gespeeld. In de avond zagen we een rat door de keuken lopen, dus we werden meteen enthousiast. Dat betekende namelijk dat het moment van de waarheid daar was; was het Lewis of (volgens Grietjie) de andere rat Jennifer??? We hadden de val weer klaargezet en zaten met z’n allen te wachten tot HIJ (volgens Loes en Lisa) of ZIJ (volgens Grietjie en Jule) in de val zou lopen. Het lukte maar niet en dus gingen wij ondertussen kaarten met warme chocolademelk. We zaten onderhand allemaal met 5 lagen aan en hadden en het steeds koud, dus we besloten om twee ‘small mammal traps’ te plaatsen om hem hopelijk in de nacht te vangen. Hopelijk zien we volgende week dus of deze rat Lewis of Jennifer is!

 

 

Lewis or Jennifer?

Monday 20th of May – Sunday 27th of May

Monday morning we decided to get up at 5.30 am (only half an hour earlier than normal), because at 8.30 am we would go to Botanica to harvest the “Lala palm” trees. We wanted to come along, so we went early into the field to be back on time. Together with Grietjie, Portia, Solène and the ‘cutting materials’ we went to the place where we would harvest the trees. When we drove to the trees we suddenly saw a large snake coming out of the bushes. We shouted because we thought we had driven over it. When we wanted to drive back to see if we had hit the snake, the snake suddenly came out from under the car. We saw that it was a big Black Mamba, the most poisonous snake that occurs here. If you get bitten by this snake, the chance of survival is low, so we were happy that we were “safe” in the car! With the large knives and other materials to chop, we went into the field to search the Lala palms. After about 1 hour we were quite exhausted, because chopping the trees is not as easy as you think, but it was really fun to do!

IMG-20190520-WA0024 IMG_20190520_092341 IMG_20190520_102436 IMG_20190520_102658

Tuesday it was time again for the weekly shoppings. This time we went to Polokwane, 2 hours from here. At 5.45 am Jule left to Polokwane with Grietjie, Guido and Solène. Because they left so early, they would arrive in Polokwane early in the morning. That is why they thought it would be a nice idea to have breakfast together with the four of them. We always look forward to ‘go out’ and especially with a different breakfast than normal. After the groceries and other shoppings we had some stops to visit in the village, including the car shop to repair the car. We were told it would take half an hour and we could wait in the waiting room. After an hour they were not ready yet and because we were so bored, we decided to play the game “Heads up” in the waiting room. This was a good way to pass the time and after waiting 2 hours (!) the car was finally ready. On the way back we saw an animal crossing in the dark, which caused Grietjie to slow down. When Grietjie saw what it was, she became completely enthusiastic and shouted through the car: “It is an Aardvark !!! Someone, take a picture !!”. Apparently it is quite special to see an aardvark, so we were lucky to find it. When we finally got home at 7.30 p., the others who had stayed at BushCamp told us about their day in which they had caught and released a large python.

This year, Mogalakwena has received 7 baby giraffes. Two trainees here, Lisa and Meline, are investigating the giraffes and can therefore give them a name. They thought it would be fun to do this with the group and so we came up with 7 names that apply to our group or the activities that we have done here as a group (some names will not be explained); Pizza, Flamkuchen (the explanation will follow), Easter (because of the Easter brunch), Skinny, Night (because of the White Night), Meringue (because we all love lemon meringue and we made it ourselves) and of course Volley. This week we also helped with other activities within the reserve, like hanging up cans to mark the trails or checking the nestboxes. If it really fun to help with the other activities besides our own study to see and do something different.

IMG-20190522-WA0000 IMG-20190524-WA0017

Thursday evening we called with our grandfather, which of course was nice to see and talk to him. After this conversation we walked back to BushCamp when we were told to be quiet. We looked at what was going on and saw that JP’s home-made mousetrap was ready to catch a rat again. And he succeeded! He tugged the rope, knocking a stick over and the pan fell where the rat was in. Friday morning we wanted to release the rat. Because it was the second time we caught a rat, we were curious if it would be the same rat. We therefore decided to make a red spot with food colorant on the rat we now called Lewis. With this we would recognize him if he came back. We released him about 200 meters from BushCamp. Lisa and Loes were convinced that the first rat we would see in our kitchen would be Lewis, but Grietjie and Jule were sure that this would never happen. And yes…. that is how the next bet was made. If the next rat in the kitchen would be Lewis, Grietjie and Jule would each have to eat two worms. If that wasn’t the case, Loes and Lisa had to do this.

IMG_20190524_071232 IMG-20190524-WA0015 IMG_20190524_071344

We wanted the group to taste Flamkuchen. Nobody knew it, so we did the shopping for the necessary ingredients. Together with Grietjie, Solène and Lisa, we prepared the 18 flamkuchen Friday in the afternoon for the group (that’s why we named one giraffe Flamkuchen). It was fun to eat with the whole group, so we decided to do this every Friday. Friday night it was time to watch a movie again and because of Solène and Lisa we watched the horror movie “The Conjuring”. The film was not watched by everyone, because not everyone likes horror films. It is a scary movie, but that is mainly because there are many moments that you are shocked, really shocked!. That’s why we shouted a lot during the movie, especially Grietjie and Jule! We decided to watch Wreckit Ralph 2 afterwards to hopefully end the traumatized evening.

IMG_20190524_173907 IMG-20190529-WA0003

Saturday afternoon it was time to revive our childhood with the game “Capture the flag”. Two teams were made: Lisa, Solène, JP and Jule vs. Guido, Majda, Grietjie and Loes. And from the start sign on, the game was on!! We each had our own “camp” where we hid our flag. The teams attacked, defended and we were hiding behind the buildings, walls and bushes to get to the other camp unseen. We ran like crazy dogs around the BushCamp and the Lodge tick each other off, to grab the flag and bring it home or to return the flag after being stolen. It was really hilarious and everyone participated super fanatically again. After 2.5 hours of playing we were completely exhausted and it was time for the braai again. After the necessary shower we were fresh again and ready for a party. The evening was fun and with the appropriate games and music, the ambience was good again.

Sunday was a bit calm, where we played a lot of card games, made another cake and played volleyball and rugby. In the evening we saw a rat walking through the kitchen! We immediately became enthusiastic, because that meant that the moment of truth was there; Was it Lewis or (according to Grietjie) the other rat Jennifer??? We set up the trap again and were all waiting for HE (according to Loes and Lisa) or SHE (according to Grietjie and Jule) to fall into the trap. It took a long time, so we played cards with, of course, the hot chocolate involved. After a while we were all suffering from the cold, even though we were wearing 5 layers, so we decided to set up two small mammal traps to hopefully catch him in the night. Hopefully we will see next week if this rat is Lewis or Jeniffer!

 

2 responses so far