jul 15 2019

Australische invasie

Published by under Week 15

Maandag 8 juli – zondag 14 juli

Maandag was de laatste échte dag van JP, Guido en Jenna. Zij hadden daarom het afscheidsdiner georganiseerd en het was heerlijk! We hadden aardappels met saus, een salade en snitzel! Daarnaast hadden ze nog bitterballen, eierballen en arretjescake gemaakt. Ze waren echt heel goed gelukt! Na het eten gingen we naar de lodge om het filmpje te bekijken die JP en Guido hadden gemaakt van hun tijd hier. Het was een leuk filmpje, maar ook weer jammer om te zien dat onze geweldige tijd met alle geweldige leuke dingen die we hebben gedaan hier bijna eindigt…

IMG-20190708-WA0134

Dinsdagochtend stonden we 5.45 uur op om de jongens en Jenna uit te zwaaien. Het was echt een super leuke tijd samen met de jongens en we hebben elkaar goed leren kennen en veel meegemaakt. We gaan hun aanwezigheid echt missen, want ze zorgden altijd voor de grappen, lol en gezelligheid in onze Bushfamily!

Tijdens de rest van de dagen van maandag tot en met woensdag hebben we voor de rest als een stel zombies achter onze computer gewerkt. We hebben lange dagen gemaakt, van 7 uur in de ochtend tot half 7 in de avond. We wilden namelijk beide ons verslag deze week vroeg af hebben, zodat we onze laatste week van de stage kunnen genieten met de mensen om ons heen. Gelukkig lukten ons dat aardig goed en kregen we het concept van ons verslag woensdag al af! De rest van de week hebben we nog de laatste dingen geregeld wat betreft schoolwerk. Volgende week moeten we dus alsnog wel aan ons verslag werken, maar dat zal waarschijnlijk niet heel veel zijn en daardoor kunnen we leukere dingen doen en écht van onze laatste paar dagen hier genieten….

Deze week was ook wat anders dan normaal omdat we een Australische groep op bezoek kregen. De groep bestond uit 20 studenten met 3 begeleiders die voor hun school een cursus konden volgen waarbij ze naar Zuid-Afrika op bezoek kwamen en allerlei uitstapjes maakten. Ze arriveerden maandagmiddag. Ze hadden de hele week een enorm drukke planning, waarbij er een activiteit na activiteit was gepland. We maakten voor het eerst kennis met deze groep op donderdagavond bij de pizza avond. Het was gezellig om de groep te ontmoeten, want het zijn leuke mensen waarmee we gemakkelijk konden praten.

Het weekend bestond dit keer minder uit feesten en vrije tijd, want we moesten gewoon aan het werk om de Australische groep te ‘begeleiden en vermaken’, maar het was erg leuk! Op zaterdagochtend ging Jule met Grietjie, Tanja en de Australische groep naar Ouland, waar ze small mammal traps uit gingen zetten en de vallen van Jule’s onderzoek openden om hopelijk reptielen of amfibieën te vangen. In de middag gingen we met de groep langs de projecten van sommige stagiaires hier om te laten zien wat wij allemaal doen. Hierna was er een conference met gastsprekers, met interessante onderwerpen. De zondag was erg leuk. In de middag was er een activiteit gepland waarbij de Australische groep werd opgesplitst en wij met onze Bushfamily met 2 of 3 personen de teamleiders werden van één groep. Met de groep gingen we het reservaat in, op zoek naar de sporen en uitwerpselen van bepaalde dieren en probeerden we foto’s en selfies te maken van de dieren die op het formulier stonden. Met je team moest je zoveel mogelijk punten verzamelen binnen een uur. We hadden vier groepen: (1) Diane, Maëla and Jule; (2) Liane and Loes; (3) Lisa en Nina; (4) Kyra, Ben, Simon en Anne. Het was erg grappig en over de radio hadden we de grootste lol met elkaar. Uiteindelijk had de groep van Jule gewonnen (wijzelf en de andere hadden niet anders verwacht natuurlijk, want Maëlle had zelfs op ons gewed).

IMG_20190713_095534 IMG-20190713-WA0009 IMG-20190713-WA0013

In de avond hadden we een afscheidsdiner, want de Australische groep vertrekt morgen. Er was ons verteld dat we een wedstrijd tegen de Australische groep gingen doen met sketch. Dit zijn kleine optreden waarbij je in een groep tegen elkaar strijd om de beste performance. Wij als Bushfamily hadden twee optreden bedacht; A capella show en een toffe dans. We begonnen met de A capella show. Twee dagen eerder stonden we in de keuken en bedachten we dat het leuk zou zijn als we het liedje van The Lion King zouden zingen in A capella. Met de hele groep hadden we onze eigen bijdrage en werden de soeplepels, snijplanken, kommen, mokken en alles uit de keukenkasten gehaald om muziek te maken. In de keuken oefenden we onze zangkunsten met elkaar en binnen een uur hadden we een hele show! We waren echt trots op onszelf. Op zondagavond was het dus het moment van de waarheid; we zouden eerst de A capella show doen en daarna de dans. We liepen met de hele groep naar voren en begonnen met de instrumenten, gevolgd door onze zang. Laten we het maar zo zeggen; hoe blij en trots we waren tijdens de generale repetitie in de keuken, hoe beschaamd we ons voelden tijdens de echte act. De valse noten kwamen van alle hoeken en we stonden tijdens de act gewoon te lachen omdat het zo slecht was. We waren gewoon verbaast van onze falen, maar kwamen er toch wel snel achter dat de reden hiervan was omdat we in een open ruimte stonden en onze keuken heeft tenminste 1 muur, die het geluid wat weerkaatst en dus een beter effect heeft 😉

Na deze geweldige act, was het tijd voor de dansshow. Liane, Diane, Maëla en Maëlle hadden een dans van hun school die ze ons hadden geleerd. Het is een gemakkelijke dans die erg leuk is om te doen met de groep. We startten de muziek, begonnen met 10 personen voor het publiek te dansen en 3 personen achter in de ruimte. Op een gegeven moment kwamen de 3 personen ook naar voren, waarbij ze de personen in het publiek naar voren riepen, trokken en als het moest zelfs van de stoel duwden. We stonden met de hele groep (40 man) in de ruimte te dansen en het was echt super gaaf! We deden allemaal dezelfde dans, wat echt leuk was om te zien.

Toen was het tijd voor de uitslag……

De slechtste act werd weggegeven naar één van de Australische groepen, wat ons best wel verbaasden, want we hadden echt verwacht dat onze A capella act dit wel had verdiend. We hadden dus geen prijs voor deze act, maarrrrrrr met onze dansshow hadden we de eerste prijs gewonnen!

Na de shows en prijsuitreiking hadden we een feest met de hele groep. Het was een leuke afsluiting van de week en echt gezellig om deze mensen te leren kennen!

 

 

 

The Australian invasion

Monday the 8th of July – Sunday the 14th of July

Monday was the last real day of JP, Guido and Jenna. They had therefore organized the farewell dinner and it was delicious! We had potatoes with sauce, a salad and snitzel! In addition, they had also made “bitterballen”, “eierballen” and so-called “arretjescake”. They were really good! After dinner we went to the lodge to watch the video that JP and Guido had made of their time here. It was a nice video, but also a shame to see that our great time with all the  fun things we did almost ends here …

IMG-20190708-WA0134

Tuesday morning we got up at 5.45 am to say goodbye to the boys and Jenna. It was a really great time together with the boys and we got to know each other well and experienced a lot. We will really miss their presence, because they they always provided the jokes, fun and entertainment our Bushfamily!

During the rest of the days of Monday to Wednesday, we worked as a bunch of zombies behind our computer. We have made long days, from 7 o’clock in the morning to 7:30 in the evening. We both wanted to finish our report early this week, so that we can enjoy our last week of the internship with the people around us. Fortunately we succeeded pretty well and we already received the draft of our report on Wednesday! The rest of the week we arranged the last things in terms of school work. So next week we still have to work on our report, but that will probably not that much and therefore we can do fun things and really enjoy our last few days over here….

This week was also a bit different than normal because we were visited by an Australian group. The group consisted of 20 students with 3 supervisors who could follow a course for their school in which they visited South Africa and made all kinds of trips. They arrived Monday afternoon. They had a very busy schedule all week, with an activity after activity planned. We first met this group on a Thursday night at the pizza evening. It was nice to meet the group, because they are nice people with whom we could easily talk.

This time the weekend was less filled with parties and free time, because we just had to work to “guide and entertain” the Australian group, but it was a lot of fun! On Saturday morning, Jule went with Grietjie, Tanja and the Australian group to Ouland, where they set out small mammal traps and opened the traps of Jule’s research to hopefully trap reptiles or amphibians. In the afternoon we went with the group into the field, to see the projects of some interns over here to show what we all do. After this there was a conference with guest speakers, with interesting topics. The Sunday was a lot of fun. In the afternoon an activity was planned at which the Australian group was split up and 2 or 3 people of our Bushfamily became the team leaders of one group. Together with the group we went into the reserve, looking for the tracks and dung/scats of certain animals and we tried to take pictures and selfies of the animals that were on the form. With our team we had to collect as many points as possible within an hour. We had four groups: (1) Diane, Maëla and Jule; (2) Liane and Loes; (3) Lisa and Nina; (4) Kyra, Ben, Simon and Anne. It was very funny and over the radio we had the greatest fun together. Eventually the group of Diane, Maëla and Jule had won from Jule (ourselves and the others had not expected otherwise, of course, because Maëlle had even bet on us).

IMG_20190713_095534 IMG-20190713-WA0009 IMG-20190713-WA0013

In the evening we had a farewell dinner, because the Australian group is leaving tomorrow. We were told that we would do a game against the Australian group with sketch. These are small performances in which you compete in a group for the best performance. We as Bushfamily had planned two shows; an A capella show and a great dance. We started with the A capella show. Two days earlier we were in the kitchen and thought it would be nice if we would sing the song of The Lion King in A capella. With the whole group we had our own contribution and the tablespoons, cutting boards, bowls, mugs and everything were taken from the kitchen cupboards to make music. In the kitchen we practiced our singing skills together and within an hour we had a whole show! We were really proud of ourselves. So on Sunday evening it was the moment of truth; we would first do the A capella show and then the dance. We walked forward with the whole group and started with the instruments, followed by our singing. Let’s just put it that way; how happy and proud we were during the rehearsal in the kitchen, how embarrassed we felt during the real act. The false notes came from all over the room and we were just laughing during the act because it was so bad. We were just surprised by our failure, but we soon realized that the reason had to be because of the fact that we were in an open space and our kitchen has at least 1 wall, which reflects the sound and therefore has a better effect 😉

After this great act, it was time for the dance show. Liane, Diane, Maëla and Maëlle had a dance from their school that they had taught us. It is an easy dance that is fun to do with the group. We started the music, started dancing with 10 people in front of the audience and 3 people in the back of the room. At a certain point, the 3 people also came forward, calling the people in the audience forward, pulling them and, if necessary, even pushing them off the chair. We were dancing in the room with the whole group (40 people) and it was really cool! We all did the same dance, which was really nice to see. Then it was time for the results …

The worst act was given away to one of the Australian groups, which surprised us quite well, because we really expected that our A capella earned it. So we didn’t had a prize for this act, but with our dance show we had won the first prize! After the shows and award ceremony we had a party with the whole group. It was a nice end to the week and really nice to meet these people!

One response so far

jul 14 2019

Gekke laatste weekend voor onze vrienden

Published by under Week 14

Maandag 1 juli – zondag 7 juli

Vorige week hebben we het veldwerk en dus onze data verzameling voor het onderzoek afgesloten. Vanaf deze week moeten zijn we dus begonnen met het schrijven van ons rapport. We hebben vele uren achter de laptop gezeten. Komend weekend is het het laatste weekend voor onze Nederlandse vrienden JP en Guido en onze kamergenoot Jenna. Alle drie vertrekken ze volgende week dinsdag en dus wilden we dit weekend iets leuks plannen. Op de maandag hadden we daarom een vergadering en met Nina, Lisa, Grietjie en wij hadden we allerlei leuke spellen bedacht die we konden doen om de zaterdag leuk af te sluiten.

Vrijdag gingen we voor JP, Guido en Jenna een laatste keer naar de zonsondergang op Earthdam kijken. Grietjie gaf ons een les over het sterrenstelsel, de maan, de planeten en de melkweg. Het was echt enorm interessant en weer met een harstikke mooi uitzicht!

IMG-20190702-WA0009

Zaterdag gingen we na de wekelijkse mooie hike en lunch de activiteiten voorbereiden. We maakten een punch die we tijdens de spellen konden drinken en alle spellen werden in elkaar gezet. Vanaf 14.00 begonnen we met de activiteiten. We maakten 3 teams waarbij we tegen elkaar streden tijdens de spellen. Voordat de spellen van start gingen, moest je met het team een outfit vinden die bij je teamnaam paste. De teamnamen waren: The 80’s sport, Bitches en Warriors. Aan jou de vraag welke team welke naam had:

IMG-20190707-WA0006 IMG-20190707-WA0011 IMG-20190706-WA0028

 

IMG-20190708-WA0112 IMG-20190708-WA0126 IMG-20190708-WA0133

Hierna begonnen we met de spellen: Face the cookie, Bushcamp twister, Wrap it spaghetti, How it’s hangin’, Love notes, Touch my balls, Apple happing, Flip the cup, Doggy stile. We hadden wat spannende, gekke spellen bedacht, maar dat is waarschijnlijk niet echt heel verassend meer. Vooral het laatste spel was het hoogtepunt. Hierbij had iedereen een ballon op de rug en moest de ballon door een ander persoon gepopt worden met een ‘doggy- style’ beweging. Het was zó grappig; mensen moesten springen zodat de ballon popte, als het op de normale manier niet lukte, werd er een aanloop genomen of werd de ballon gepopt met de borst. Loes en Lisa zorgden ervoor dat Simon achter Jule kwam te staan, waardoor Jule ‘een beurt kreeg’ van Simon. Tja….. wat kan ik zeggen; bedankt hè meiden! Grietjie zorgden er goed voor dat onze glazen geen enkel moment leeg waren en dat we ze op tijd vulden met de punch. We hebben veel gelachen van alle gekke momenten en het was echt een geslaagde middag! Hierna hadden we weer de braai en het feest ging gewoon door. Het was echt een geweldig leuk feest waarbij er volop werd gedansd en gezongen. De zaterdag was dus behoorlijk geslaagd!

IMG-20190708-WA0114 IMG-20190708-WA0034 IMG-20190708-WA0035 IMG-20190707-WA0014  IMG-20190707-WA0010 IMG-20190707-WA0003 IMG-20190708-WA0092

Op de zondag maakten we weer pannenkoeken als ontbijt, dat begint een soort traditie te worden. In de middag was de helft van de groep aan het werken (oa Jule) en de andere helft lag te relaxen in het gras (oa Loes). Tja… verschil moet er zijn. Rond 17.00 uur vertrokken we met 16 man in de jeep gepropt naar Bushdinner om daar te eten. We hadden leuke en goede gesprekken met de hele groep en het was echt een gezellige avond.

IMG-20190707-WA0018

Vooral met de vier nieuwe Fransen meiden Lenne, Diane, Maëla en Maëlle, hebben we weer een hartstikke leuke groep met geweldige mensen! We bedenken keer op keer weer geweldige activiteiten, wat ervoor zorgt dat we ons nooit vervelen!

 

 

 

Crazy last weekend for our friends

Monday the 1ste of July – Sunday the 7th of July

Last week we finished our fieldwork and therefore our data collection for the research. This week we started writing our report. We have spent many hours working on the laptop. This weekend would be the last weekend for our Dutch friends JP and Guido and our roommate Jenna. All three of them are leaving next Tuesday and so we wanted to plan something fun this weekend. That is why we had a meeting on Monday and with Nina, Lisa, Grietjie and us, we thought of all kind of fun games that we could do to end the Saturday nicely.

Friday we went to watch the last sunset on Earthdam for JP, Guido and Jenna. Grietjie gave us a lesson about the galaxy, the moon and the planets. It was really interesting and again with a very nice view.

IMG-20190702-WA0009

Saturday in the afternoon we prepared the activities after the weekly hike and lunch. We made a punch that we could drink during the games and all the games were put together. From 14.00 we started the activities. We made 3 teams which would compete against each other during the games. Before the games started, the teams had to find an outfit that matched your team name. The team names were: The 80’s sport, Bitches and Warriors. So, to you the question which team had which name:

 

IMG-20190707-WA0006 IMG-20190707-WA0011 IMG-20190706-WA0028

IMG-20190708-WA0112 IMG-20190708-WA0126 IMG-20190708-WA0133

After this we started with the games: Face the cookie, Bushcamp twister, Wrap it spaghetti, How it´s hangin ‘, Love notes, Touch my balls, Apple happing, Flip the cup, Doggy stile. We had come up with some exciting, crazy games, but that is probably not really surprising anymore. The last game in particular was the highlight. Everyone had a balloon on their back and the balloon had to be popped by another person with a “doggy-style” movement. It was so funny; people had to jump so that the balloon popped, if it didn’t work out in the normal way, a run was taken or the balloon was popped with the chest. Loes and Lisa made sure that Simon was behind Jule, so that Jule “got a turn” from Simon. Well … what can I say; thanks hè girls! Grietjie took great care to ensure that our glasses were never empty and that we filled them with the punch on time. We laughed a lot from all the crazy moments and it was really a successful afternoon! After this we had the braai again and the party went on as usual. It was a really great party with plenty of dancing and singing. So Saturday was a great success!

IMG-20190708-WA0114 IMG-20190708-WA0034 IMG-20190708-WA0035 IMG-20190707-WA0014  IMG-20190707-WA0010 IMG-20190707-WA0003 IMG-20190708-WA0092

On Sunday we made pancakes for breakfast again, which is starting to become a kind of tradition. In the afternoon half of the group was working (including Jule) and the other half was relaxing in the grass (including Loes). Well … there must be a difference. Around 5 pm we left with 16 people crammed in the jeep to Bushdinner to eat there. We had nice and good conversations with the whole group and it was a really pleasant evening.

IMG-20190707-WA0018

Especially with the four new French girls Leane, Diane, Maëla and Maëlle, we have a very nice group with great people again! Every time again we come up with great activities, which ensures that we will never be bored!

One response so far

jul 04 2019

De laatste keer naar de Mountain

Published by under Week 13

Maandag 24 juni – zondag 30 juni

Deze week was alweer de laatste week van data verzameling voor ons beide. Hierna hebben we 3 weken de tijd o ons verslag te schrijven en dan is onze stage alweer afgelopen. Naast het harde werk deze week hebben we ook weer tijd genomen voor de ontspanning, met de wekelijkse workouts en volleybal. Deze week hebben we weer 4 nieuwe mensen leren kennen. Ze zijn allemaal Frans en studeren om dierenarts te worden. We hebben deze week veel moeite gehad met de namen, want het zijn niet de makkelijkste vier namen om uit elkaar te halen: Maëlle, Maëlla, Leane en Diane. Deze week hebben we weer een nieuwe leopard kill gevonden waar we een camera op hebben gehangen om hopelijk weer wat bijzondere dieren op beeld te krijgen. Ook hebben we 27 small mammal vallen uitgezet om muizen, eekhoorns enz mee te vangen. Toen we de vallen gingen controleren de volgende dag vonden we 2 Elephant Shrews, onderdeel van de Small Five!

IMG-20190627-WA0038 IMG-20190620-WA0001

Vrijdagochtend hebben we altijd SABAP, de vogeltelling. Deze week was het in de Mountain reserve en aangezien de tijd voor ons hier al op begint te raken, was dit de laatste keer voor ons om naar de Mountain te gaan voordat we vertrekken. We hadden dus beide onze dag vrij gepland om mee te kunnen. Met 17 personen in 2 auto’s gepropt reden we naar de Mountain reserve. Met Grietjie, JP, Nina, Lisa en wij namen we een andere route dan normaal om eens een ander deel van de berg te zien en te belopen. Ondertussen kwamen we een goede klimboom tegen, wat voor ons natuurlijk onvermijdelijk was om te beklimmen. Met z’n vijfen zaten we in de boom te genieten van het prachtige uitzicht. Toen we aankwamen op de top van de berg konden we weer genieten van het adembenemende natuur. Keer op keer is het prachtig en het raakt nooit verveeld. Na de SABAP gingen we door naar de grote baobap tree met de ladder om ook deze weer te beklimmen. Aangezien Jule een trauma had opgelopen van de vorige keer, sloeg ze deze keer toch maar over.  Om met 17 personen in 2 auto’s te passen, moesten 6 personen achterin de bucky. Met de zandwegen hier is dat niet de meest comfortabele manier, maar het zorgde wel voor een grappige rit. Samen met Kyra, Nina, Lisa en JP zaten we achterin, waarbij we bijna stikten van alle stof die omhoog kwam van de wegen. Toen we weer aankwamen bij Bushcamp hadden we op onze armen, onze kleren en zelfs in onze haren een natuurlijke bruine tint gekregen van alle stof die op ons was gekomen.

IMG-20190628-WA0006 IMG-20190629-WA0042 IMG-20190630-WA0017 IMG-20190628-WA0031 IMG-20190628-WA0016 IMG-20190628-WA0027 IMG-20190628-WA0004

Zaterdag gingen we weer een ochtendwandeling maken en omdat we 4 nieuwe mensen hebben was het tijd voor het inwijdingsritueel; het spugen van poep. Grietjie legde uit wat de regels waren en na wat twijfel stopten de meiden de drollen in de mond en begonnen ze te spugen. We deden een wedstrijd wie het verst kon spugen en ook dit keer werden de drollen een voor een in de mond gestopt en uitgespuugd. Na de wandeling gingen we naar het zwembad om even bij te komen.

IMG-20190629-WA0012 IMG-20190630-WA0027 IMG-20190629-WA0008 IMG-20190629-WA0024

Na de ochtendwandeling was het tijd voor een spa dagje. Nina en Majda hadden vanalles geregeld om een op en top verwenningsdagje te organiseren. Het begon met een sessie yoga, waarna we gezichtsmaskers, schrub voor de lippen, handen en benen maakten en we het afsloten met een medicure. Het was echt heel leuk en vooral gezellig om de maskers en schrubs met z’n allen zelf te maken. Onze huid was helemaal zacht en schoon. Hierna was het weer tijd voor de braai. Voor het eerst waren we met 19 personen. Erg veel dus, maar dat maakte het erg gezellig. Het was weer een leuke avond!

Snapchat-85495263 IMG_20190629_163646

Zondag was het weer tijd voor ons gezamelijk diner. Voor 18 personen maakten we het eten klaar dat Kyra en Anne hadden geregeld; Fleurse pot, ook wel nachos. Je zult misschien denken ‘Nachos is toch geen avondeten?’. Maar met alle groenten, vlees en een berg kaas vult het toch wel snel.

IMG-20190701-WA0001

 

 

For the last time to the Mountain

Monday 24th of June – Sunday 30th of June

This week was the last week of data collection for both of us. After this we have 3 weeks to write our report and then our internship is over. In addition to the hard work this week, we have also taken time for relaxation, with the weekly workouts and volleyball. We also met 4 new people again. They are all French and are studying to become veterinarians. We had a lot of trouble with the names this week, because they are not the easiest four names to disassemble: Maëlle, Maëlla, Leane and Diane. This week we also found a new leopard kill at which we hung a camera to hopefully get some special animals on screen again. We have also put up 27 small mammal traps to catch mice, squirrels, etc. When we went to check the traps the next day we found 2 Elephant Shrews, part of the Small Five!

IMG-20190627-WA0038 IMG-20190620-WA0001

Friday morning we always have SABAP, the bird count. This week it was in the Mountain reserve and since the time for us is already running out, this was the last time for us to go to the Mountain before we leave. So we had both planned our day off to participate. With 17 people crammed into 2 cars we drove to the Mountain reserve. With Grietjie, JP, Nina, Lisa and we, we took a different route than normal to see a different part of the mountain. In the meantime we came across a good climbing tree, which was of course unavoidable for us to climb. With five people, we were sitting in the tree enjoying the beautiful view. When we arrived at the top of the mountain we could again enjoy the breathtaking nature. Each time again it is beautiful and it never gets bored. After the SABAP we went on to the big baobap tree with the ladder to climb it again. Since Jule suffered a trauma from the last time, she skipped this time. To fit 17 people in 2 cars, 6 people had to be in the back of the bucky. With the sandy roads here, that’s not the most comfortable way, but it was a funny ride. Together with Kyra, Nina, Lisa and JP we sat in the back, almost suffocating with all the dust that came up from the roads. When we arrived at Bushcamp we had a natural tan on our arms, clothes and even in our hair from all the dust that had come on us.

IMG-20190628-WA0006 IMG-20190629-WA0042 IMG-20190630-WA0017 IMG-20190628-WA0031 IMG-20190628-WA0016 IMG-20190628-WA0027 IMG-20190628-WA0004

Saturday we went for a morning walk again and because we have 4 new people it was time for the initiation ritual; the spitting game. Grietjie explained what the rules were and after some doubt the girls put the dung in their mouths and started spitting them. We did a competition to see who could spit the furthest, and after a few moments the dung was put one by one in the mouth and spit out. After the walk we went to the swimming pool to relax.

IMG-20190629-WA0012 IMG-20190630-WA0027 IMG-20190629-WA0008 IMG-20190629-WA0024

After the morning walk it was time for a spa day. Nina and Majda had arranged everything to organize a very pampering day. It started with a yoga session, after which we made face masks, scrub for the lips, hands and legs and ended it with a medication. It was really nice and especially fun to make the masks and scrubs together. Our skin was completely soft and clean. After this it was time for the braai again. For the first time we were 19 people. So a lot, but that made it very cozy. It was a nice evening again!

Snapchat-85495263 IMG_20190629_163646

Sunday it was time again for our communal dinner. For 18 people we prepared the food that Kyra and Anne had arranged; Fleurse pot, also called nachos. You may think “Nachos isn’t a dish for dinner, is it?” But with all the vegetables, meat and a mountain of cheese, it fills up quickly.

IMG-20190701-WA0001

2 responses so far

jul 04 2019

Op een haartje na de nijlpaarden gemist…

Published by under Week 12

Maandag 17 juni – zondadg 23 juni

Deze week hebben we kennis gemaakt met 4 nieuwe studenten. Twee daarvan zijn Nederlands (Kyra en Anne), één is Frans (Simon) en de vierde is Zuid-Afrikaans (Melinda). De groep bestaat nu dus uit 13 studenten wat al redelijk veel is. Dat merkten we wel met het koken, waarbij we met de hele groep vaak op hetzelfde moment in de keuken stonden. Woensdagavond kwam Grietjie terug van haar weekje weg en we merkten toch wel snel hoe de sfeer in de groep meteen weer terug was. We waren deze avond met een grote groep aan het genieten van de pizza avond. Verder hebben we deze week niet veel bijzonders gedaan, maar vooral gewerkt aan ons rapport.

Vrijdag hebben we met de hele groep de workout van Grietjie gedaan waarbij we de benen en billen gingen trainen. Het waren maar 28 minuten, maar wat was het zwaar! Vooral zaterdag hadden we er allemaal zo’n last van dat we moeite hadden met de ochtendwandeling. Dat was wel te merken, want het tempo was lang niet zo hoog dan dat het normaal is.

IMG_20190617_171051

Het weekend was weer gepland met allerlei activiteiten. We hadden onder andere bedacht om Grietjie’s pre-birthday te vieren. Grietjie is jarig op het moment dat iedereen van onze groep weg is. En omdat ze natuurlijk nooit meer zo’n leuke, grappige, knappe en vooral GEKKE groep om zich heen zou hebben als wij, bedachten we dat het wel leuk zou zijn om haar verjaardag te vieren nu wij er nog zijn. We hadden die ochtend tegen Grietjie gezegd dat Simon (één van de nieuwe jongens) die dag jarig zou zijn en we daarom een cake wilden maken en de avond bij de braai een feestje zouden houden. Grietjie geloofde het helemaal en feliciteerde Simon ook meteen die ochtend. In de middag vroeg ze zelfs; moeten we niet nog een cake maken? Het grappige is dus dat ze zelf mee heeft geholpen met het maken van haar verjaardagscake en alle andere voorbereidingen. In de tijd dat ze weg was konden wij alle andere dingen voorbereiden; de ballonen werden opgeblazen, de verjaardagskaart werd geschreven en we maakten een ware verjaardags- kroon en sjerp. In de avond tijdens de braai gingen we de cake halen met kaarsen erop. Toen we aan kwamen lopen begon iedereen ‘Happy birthday’ te zingen, waaronder ook Grietjie met de volle overtuiging dat het voor Simon bedoeld was. Toen we echter haar naam zongen, keek ze echt heel verbaasd op en waren haar woorden; ‘Het is niet mijn verjaardag jongens!’. We gaven haar de kaart, de kroon werd opgezet, de sjerp werd omgedaan en de slingers, toeters en ballonen kwamen tevoorschijn. Het was echt waar heel leuk en we maakten er een goed feest van die avond! Grietjie was natuurlijk verbaasd, maar ze vond het hartstikke leuk. Dit bewijst wel weer wat voor gekke ideeën we elke keer hebben met de groep.

IMG-20190624-WA0012 IMG-20190624-WA0020 IMG-20190624-WA0022 IMG-20190624-WA0033

Zondag was vrij rustig in de ochtend, omdat we weer even moesten bijkomen van de avond ervoor. In de middag hadden we een tripje naar de hot springs gepland 30 minuten hier vandaan. Met de hele groep reden we eerst naar het huis van de familie van de eigenaren. Zij wonen langs een reservaat wat langs de Limpopo rivier ligt en de grens is tussen Zuid-Afrika en Botswana. We kregen een tour door het reservaat en het gave was dat er nijlpaarden en olifanten rondlopen! We moesten dus als groep bij elkaar blijven en vooral stil zijn om hopelijk deze dieren te kunnen zien. Op een gegeven moment konden we nijlpaarden horen, waardoor we met z’n allen snel op onze knieën moesten zitten. De gids van ons liep vooruit om te zien of hij iets kon zien. Toen hij terug kwam gebaarde hij ons dat we snel terug moesten lopen. Van een afstand moesten we weer stil zitten en hoopten we dat we de nijlpaarden voorbij konden zien lopen. Helaas kwamen ze niet voorbij, maar we konden ze wel al horen! De hele ervaring en spanning was echt al genoeg en gaf echt een geweldige kick.
Na deze trip gingen we door naar de hot springs. Vanuit de aarde komt het water met een hoge temperatuur omhoog. Dit wordt gekoeld, waardoor het voor (onder andere) ons mogelijk is om hierin te zwemmen. De eigenaar heeft dus in zijn achtertuin gewoon een soort zwembad staan met natuurlijk warm water. Met wat snacks en drinken konden we genieten van een heerlijk bad terwijl we naar de sterren keken. Toch wel een bijzonder gevoel!

 

 

We just missed the rhinos….

Monday 17th of June – Sunday 23th of June

This week we met 4 new students. Two of them are Dutch, one is French and the fourth is South African. The group now consists of 13 students, which is already quite a lot. We noticed this while we were cooking, where the whole group was standing in the kitchen at the same time. On Wednesday evening Grietjie came back from her week away and we soon noticed how the ambience in the group was back immediately. We were enjoying a pizza evening with a large group this evening. Furthermore, we did not do much special this week, but mainly working on our report.

On Friday we did the workout of Grietjie with the whole group in which we started training the legs and but. It was only 28 minutes, but it was hard! Especially on Saturday we all had muscle ache that we had trouble with the morning walk. That was noticeable, because the pace was not nearly as fast as it is normally.

IMG_20190617_171051

Also this weekend was planned with all kinds of activities. We thought about celebrating Grietjie’s pre-birthday. The birthday of Grietjie is at the moment that every one of our group is gone. And because she would never have such a nice, funny, handsome and especially CRAZY group around her as us, we thought it would be nice to celebrate her birthday now that we are still there. That morning we told Grietjie that it was Simons (one of the new boys) birthday that day and that we were planning to make a cake and have a party at the braai that evening. Grietjie believed it and congratulated Simon right away that morning. In the afternoon she even asked us; Shouldn’t we make a cake for Simon? The funny thing is that she helped with making her own birthday cake and all the other preparations without realising that it was all for herself. In the time that she was gone we could prepare all the other things; the balloons were blown up, the birthday card was written and we made a true birthday crown and sash. That evening at the braai we went to the kitchen to get the cake with candles on it. When we came walking everyone started singing ‘ Happy birthday ‘, including Grietjie with the full conviction that it was meant for Simon. However, when we sang her name, she looked really surprised and said; ‘ It’s not my birthday guys! ‘. We gave her the card, the crown and sash and the garlands, bells and balloons came out. It was really nice and we made a good party of that evening! Grietjie was, of course, amazed, but she really liked it. This proves again what kind of crazy ideas we have with the group.

IMG-20190624-WA0012 IMG-20190624-WA0020 IMG-20190624-WA0022 IMG-20190624-WA0033

Sunday was pretty calm in the morning, as usual, to relax from the evening before. In the afternoon we had planned a trip to the Hot Springs. With the whole group we drove first to the House of the family of the owners. They live along a reserve which lies along the Limpopo River and is the border between South Africa and Botswana. We got a tour through the reserve and what made it very special is that there are hippos and elephants walking around! That meant of course that we had to stay together as a group and, above all, had to be quiet to see these animals. While we were walking we could hear the hippos. The guide told us to quickly sit on our knees. He walked a bit further to see if he could see anything. When he came back, he told us that we had to walk back quickly. From a distance we had to sit still so that we could hopefully see the hippos walking past. Unfortunately they didn’t cross the road, but we did hear them! The whole experience and excitement was really enough and gave a great kick. After this trip we went to the Hot Springs. This is a place where the water in the Earth is coming up with a high temperature. This is cooled down, making it possible for us to swim in. The owner has in the backyard a kind of swimming pool with natural hot water. With some snacks and drinks we could enjoy a lovely bath while we watched the stars. It’s a special feeling and really cool!

Reacties uitgeschakeld voor Op een haartje na de nijlpaarden gemist…

« Prev - Next »