Archive for the 'Week 10' Category

jun 14 2019

Helemaal naar Zuid-Afrika om te leren hoe je een fietsband plakt

Published by under Week 10

Deze week hadden we weer een drukke werkweek en hebben we niet veel bijzonders gedaan. Woensdag hadden we een game drive waarbij Grietjie ons de burrow van een baboonspider liet zien. Met een grassprietje probeerde ze de spin naar boven te lokken. Na enkele pogingen lukte het en zagen we de harige, grote spin uit haar hol komen. Het was echt gaaf om dit te zien!

IMG_20190606_074538

In het Ecocentre hebben we een fiets klaarstaan die gebruikt kan worden door studenten om eventueel het veld in te gaan met de fiets. Wij dachten dat het wel handig kon zijn als deze klaar was voor gebruik, maar dat betekenden dat we de fiets eerst moesten repareren. Jule, die totaal onervaren is met het repareren van fietsen, nam deze taak op zich. Na wat instructies van Tanja ging ze aan de slag en 2 uur later was de band geplakt! Helaas ging de band bij een testritje door het reservaat alweer kapot, dus dat duurde helaas niet erg lang. MAAR we kunnen wel zeggen dat we eindelijk hebben geleerd om een band te plakken, ook al moesten we daarvoor eerst helemaal naar Zuid Afrika 😉

IMG_20190606_100313

In de middag gingen we met de auto van Grietjie met z’n vijfen (Solène, Lisa, Grietjie en wij) naar een winkeltje in het dorpje hiernaast. We hadden namelijk besloten dat we dit weekend tijdens de braai Afrikaanse gerechten zouden proberen om wat meer te ervaren van de cultuur hier. Eén van de gerechten is kippenvoeten en dus gingen we naar de winkel om deze te kopen. We waren al bij verschillende winkels geweest, maar we konden nergens kippenvoeten kopen. Uiteindelijk vonden we ze in deze winkel, we wisten alleen niet of wij hier blij mee moesten zijn..

We reden meteen door naar de zogenoemde Wedding Place hier in het reservaat om de zonsondergang te bekijken. We zagen weer een krokodil op het ‘eilandje’ zitten en dit keer pakten we het goed aan; de camera’s werden eerst aangezet en daarna gingen we één voor één rustig richting de krokodil om het grote dier te bekijken en vast te leggen op de camera. Doordat we de krokodil zagen waren we te laat voor de zonsondergang, maar alsnog hadden we een mooi uitzicht en een prachtige achtergrond voor de foto’s die we hebben gemaakt.

P1050613 IMG_20190606_170929 IMG-20190606-WA0016 IMG-20190606-WA0020 IMG-20190606-WA0027

Vrijdagmiddag vulden we onze tijd op met een pingpongtoernooi en een autorit naar een plek waar twee dode ezels zouden zijn met veel gieren eromheen. Daar aangekomen waren de gieren helaas vertrokken… In de avond gingen we weer op weg naar een volgende sunset, dit keer in de sunset tower. Het heeft een prachtig uitzicht over het reservaat, waarbij we kunnen uitkijken naar de zonsondergang. Toen we terug kwamen was het weer tijd voor het gezamenlijk diner. Deze week stond er een Nederlands gerecht op het menu; onze bekende wortelstamp, helaas zonder rookworst. Het was echt heerlijk en ook de rest genoot van het gerecht.

IMG-20190610-WA0005

Dit weekend had een speciale gedachte. Solène, niet alleen onze kamergenoot, maar ook de persoon waar we een enorm hechte band mee hebben gekregen en echt een super goede, gekke, grappige, gezellige en geweldige vriendin is geworden in enkel 9 weken, vertrekt aankomende dinsdag…. Wij balen daar echt enorm van en zijn er eigenlijk ook nog helemaal niet klaar voor om afscheid te nemen. We besloten daarom om het laatste weekend voor haar niet zomaar voorbij te laten gaan en hadden allerlei activiteiten bedacht. Zaterdagochtend stonden wij om 6 uur op om een ontbijt op bed voor Solène klaar te maken. Daarna gingen we weer op weg voor een wandeling, waarbij we weer veel sporen zagen en weetjes kregen te horen van Grietjie. Toen we terug kwamen gingen we de volgende activiteit doen die Loes en Lisa hadden voorbereid. Dit was een escape room. Ze hadden twee slaapkamers en de badkamer omgebouwd tot een ruimte met puzzels en raadsels, waarbij ze een mooi verhaal hadden bedacht. Het was echt goed georganiseerd en erg leuk!

IMG_20190608_064020 IMG_20190608_084608 IMG-20190610-WA0013

Na de escape room gingen we alweer op pad voor een zonsondergang. Dit keer in een boom, met de hele groep. Het was toch wel bijzonder om met z’n allen naar de zonsondergang te kijken vanuit een grote boom. Elke keer weer is de zonsondergang zooo mooi, het is onmogelijk om daar genoeg van te krijgen. Toen we terug kwamen was het tijd om het Afrikaans eten klaar te maken voor de braai. We stonden met z’n allen in de keuken om de Braaibroodjies, boereworst, mielie pap met saus, crispkoekjes en jaa… ook de kippenvoeten klaar te maken. En wat was het lekker, zelfs de kippenvoeten smaakten erg goed. Het was echt leuk en het had ook iets speciaals om met z’n allen het Afrikaans eten klaar te maken. We hadden afgesproken om van de laatste braai een echt feestje te maken aangezien dit de laatste braai was voor Solène. En ook dit keer was het goed gelukt, want de sfeer zat er weer goed in!

IMG-20190610-WA0049 IMG-20190610-WA0010 IMG-20190610-WA0006 IMG-20190610-WA0030 IMG_20190608_204030

Zondagmiddag vertrokken we met de hele groep naar ‘Bushdinner’ om een spontane braai te houden. We hadden op het laatste moment verschillende gerechten klaargemaakt; braaibroodjies, deeg voor stokbrood op een stokkie, boereworst en sla. Daarnaast hadden we ook de Nederlandse arretjescake die JP en Nina voor ons hadden gemaakt. Het was alweer een super gezellige avond met deze topgroep, het voelt echt als onze Bushfamilie! We sloten het geweldige weekend af met de lievelingsfilm van Solène: “A knight’s tale”.

IMG-20190610-WA0003 IMG-20190610-WA0036

 

 

All the way to South Africa to learn how to fix a bicycle tire

This week we had another busy work week and we didn’t do much special. Wednesday we had a game drive where Grietjie showed us the burrow of a baboon spider. She tried to lure the spider upwards with a blade of grass. After a few attempts it worked and we saw the hairy, large spider coming out of her burrow. It was really cool to see!

IMG_20190606_074538

In the Ecocentre we have a bicycle that can be used by students to go into the field with the bicycle. We thought it could be handy if it was ready for use, but that meant we had to repair the bike first. Jule, who is totally inexperienced with repairing bicycles, wanted to try. After some instructions from Tanja she went to work and 2 hours later the tire was fixed! Unfortunately the tire was flat again after 5 minutes during a test drive through the reserve, so unfortunately that didn’t last very long. BUT we can say that we finally learned to fix a tire, even though we first had to go all the way to South Africa 😉

IMG_20190606_100313

In the afternoon we went with the car of Grietjie with the five of us (Solène, Lisa, Grietjie and us) to a shop in the village next to the reserve. We had decided that we would try some African dishes during the braai this weekend to experience more of the culture here. One of the dishes is chicken feet and so we went to the store to buy it. We had already been to different stores, but we couldn’t buy chicken feet anywhere. Eventually we found them in this store, however, we weren’t really happy about it at that moment…

We immediately drove on to the so-called Wedding Place here in the reserve to watch the sunset. We saw the crocodile sitting on the “island” again and this time we handled it the good way; the cameras were first turned on and we went one by one quietly towards the crocodile to view the large animal and capture it on the camera. We were too late for the sunset, because we saw the crocodile, but we still had a nice view and a beautiful background for the photos that we took.

P1050613 IMG_20190606_170929 IMG-20190606-WA0016 IMG-20190606-WA0020 IMG-20190606-WA0027

On Friday afternoon we did a ping-pong tournament and a drive to a place where there were supposed to be two dead donkeys with lots of vultures around them. Arriving there, the vultures had unfortunately left. In the evening we headed for the next sunset, this time in the sunset tower. It has a beautiful view over the reserve, where we can watch the sunset. When we came back, it was time for a joint dinner. This week a Dutch dish was on the menu; our famous carrot mash, unfortunately without smoked sausage. It was really delicious and the rest also enjoyed the dish.

IMG-20190610-WA0005

This weekend had a special thought. Solène, not only our roommate, but also the person with whom we have a very close relationship and who has become a really good, crazy, funny, sociable and wonderful friend in just 9 weeks, is leaving on Tuesday….

We are really disappointed by that and are actually not ready to say goodbye. We therefore decided not to let the last weekend pass by, so we had planned all kinds of activities. Saturday morning we woke up at 6am to prepare a breakfast in bed for Solène. After that we went on our way again for a walk, where we again saw many tracks and Grietjie told us a lot of facts. When we came back we started doing the next activity that Loes and Lisa had prepared. This was an escape room. They had two bedrooms and the bathroom converted into a room with puzzles and riddles, and they made up a really good story. It was really well organized and really fun!

IMG_20190608_064020 IMG_20190608_084608 IMG-20190610-WA0013

After the escape room we went on the road again for a sunset. This time in a tree, with the whole group. It was quite special to watch the sunset from a large tree. Every time the sunset is sooo beautiful, it is impossible to not enjoy it. When we came back it was time to prepare the African food for the braai. We were all in the kitchen preparing the Braaibroodjies, boereworst, mielie pap met saus, crispkoekjes and yes… also the chicken feet. Everything was so delicious, even the chicken feet tasted very good. It was really fun and it also had something special to prepare African food together. We had agreed to turn the last braai into a real party since this was the last braai for Solène. And again this time it worked well, because the ambiance was good again!

IMG-20190610-WA0049 IMG-20190610-WA0010 IMG-20190610-WA0006 IMG-20190610-WA0030 IMG_20190608_204030

Sunday afternoon we went with the whole group to “Bushdinner” to have a spontaneous braai. We had prepared different dishes at the last minute; Braaibroodjies, dough for on a stick, boereworst and lettuce. In addition, we also had the Dutch arretjescake that JP and Nina prepared for us. It was another super fun evening with this top group, it really feels like our Bush family! We ended the great weekend with the favorite movie of Solène: “A knight’s tale”.

IMG-20190610-WA0003 IMG-20190610-WA0036

One response so far